Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Pzd. br. 133/2019 od 18. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 35/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI35/20, Podnosilac: Ðeljalj Kazagić, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Pzd. br. 133/2019 od 18. novembra 2019. godine

 KI35/20, rešenje o neprihvatljivosti od 22 jula 2020. godine, objavljeno 4 avgusta 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ponavljanje krivičnog postupka, jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje, sudska zaštita prava, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je po peti put podneo zahtev Ustavnom sudu. U poslednjem zahtevu  KI35/20, podnosilac je osporio ustavnost rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Pzd. br. 133/2019 od 18. novembra 2019. godine, navodeći povredu svojih prava zagarantovanih članovima 21. [Opšta načela], 24.1 [Jednakost pred zakonom], 31.2 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 33.4 [Načelo legaliteta i proporcionalnosti u krivičnim postupcima], 54. [Sudska zaštita prava] i 55.5 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo.

Nakon što je razmotrio zahtev podnosioca u celosti, Sud je povodom navoda o povredi prava zagarantovanih članom 31. Ustava, ocenio da se njegov zahtev mora proglasiti neprihvatljivim kao ratione materiae nesaglasan Ustavom zbog toga što član 31. Ustava u svetlu tumačenja člana 6. Konvencije o ljudskim pravima, nije primenljiv u situacijama kada su zahtevi podnosilaca za ponavljanje ili ponovno otvaranje suđenja okončanog pravosnažnom odukom odbijeni od strane redovnih sudova. Što se pak tiče ostalih navoda o povredi članova 21.4, 24.1, 33.4, 54. i 55.5 Ustava, Sud je proglasio njegov zahtev očigledno neosnovanim iz razloga što je podnosilac samo pomenuo navedene članove, ne razrađujući dalje kako je došlo do njihove povrede.

Shodno tome, Sud je na osnovu napred navedenog zaključio da zahtev podnosioca zahteva u povodu: i. navoda o povredi člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava nije ratione materiae u saglasnosti sa Ustavom, i da se u povodu ii. navoda o povredi članova 21.4, 24.1, 33.4, 54. i 55.5 Ustava, na ustavnim osnovama, zahtev mora proglasiti očigledno neosnovanim u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Ðeljalj Kazagić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje