Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Pml. nr. 168/2018 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 3. avgusta 2018. godine

br. predmeta KI 186/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI186/18 podnosilac zahteva: Ðeljalj Kazagić, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Pml. br. 1168/2018 od 3. avgusta 2017. godine

KI186/18 rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 8. maja 2019. godine, objavljeno 7. juna 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupku, pravo na pravično suđenje, ratione materiae, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je navodio da su redovni sudovi, odbijajući njegove zahteve za preispitivanje krivičnog postupka, povredili član 31. [Pravo na pravično suđenje] Ustava, navodeći da mu je odbijeno učešće na raspravu Apelacionog veća.

Sud je, nakon ocene slučaja u celini, zaključio da se član 6. Konvencije ne primenjuje na postupke za preispitivanje krivičnog slučaja, jer je osoba čija je kazna postala konačna i koja podnosi zahtev za preispitivanje njegovog slučaja i tokom ovog postupka (preispitivanja) nije optužen za krivično delo u smislu člana 6. Konvencije. Iz tog razloga, Sud je smatrao da navodi podnosioca zahteva koji se odnose na odbijanje zahteva za preispitivanje krivičnog postupka od strane redovnih sudova, kao takvi, nisu ratione materiae u skladu sa Ustavom, jer član 31. Ustava, u vezi sa članom 6. Konvencije, nije primenjiv. Shodno tome, Sud je zaključio da je zahtev podnosioca, u skladu sa pravilom 39 (3) (b) Poslovnika, neprihvatljiv.

podnosiocu:

Ðeljalj Kazagić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je ratione materiae van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični