Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 425/2019 od 10. decembra 2019. godine

br. predmeta KI 14/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI14/20, Podnosilac: Armend Thaqi, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 425/2019 od 10. decembra 2019. godine

KI14/20, rešenje o neprihvatljivosti od 15. aprila 2020. godine, objavljeno 4 maja 2020 godine

Ključne reči: individualni zahtev, naknada štete, vraćanje u pređašnje stanje, očigledno neosnovan zahtev  

Podnosilac zahteva je doživeo nesreću u objektu kompanije “I” u Uroševcu (gde je otišao da kupi automobilske gume), kojom prilikom je navodno pretrpeo telesne povrede. Podnosilac zahteva je protiv kompanije “I” podneo tužbu Osnovnom sudu u Uroševcu (u daljem tekstu: Osnovni sud) zbog naknade štete koja mu je pričinjena kao posledica gore navedene nesreće.

Osnovni sud je rešenjem C. br. 795/15 odlučio da se tužba podnosioca zahteva smatra povučenom iz razloga što ni podnosilac zahteva (u svojstvu tužioca) niti njegov zastupnik, iako su propisno obavešteni, nisu prisustvovali sudskoj raspravi povodom tužbe (od 21. marta 2019. godine, u 9:00 sati) i nisu opravdali svoj izostanak.

Zastupnik podnosioca zahteva je podneo predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Osnovni sud je rešenjem C. br. 795/15, odbio predlog za vraćanje u pređašnje stanje sa obrazloženjem da su ispunjeni zakonski uslovi za odbijanje zahteva za vraćanje u pređašnje stanje. Ovo rešenje su potvrdili i Apelacioni i Vrhovni sud.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom tvrdio da su redovni sudovi, time što nisu omogućili vraćanje u pređašnje stanje, povredili njegova prava zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) EKLJP.

Nakon razmatranja navoda, Sud je našao da podnosilac zahteva nije predočio činjenice koje ukazuju na to da je postupcima pred redovnim sudovima na bilo koji način prouzrokovana povreda njegovih ustavnih prava. Shodno tome, Sud je odlučio da je zahtev očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i da se mora proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

Armend Thaqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni