Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 367/2019 od 10. decembra 2019. godine

br. predmeta KI 25/20

podnosiocu: Dashamir Uruçi

Preuzimanje:

KI25/20, Podnosilac zahteva: Dashamir Uruçi, Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 367/2019 od 10. decembra 2019. godine

KI25/20, rešenje o neprihvatljivosti od 14. oktobra 2020. godine, objavljeno 16. novembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zahtev van roka

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom osporavao rešenje Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 367/2019 od 10. decembra 2019. godine, kojim je odbijena, kao nedozvoljena, revizija podnosioca zahteva, izjavljena na rešenje Apelacionog suda Ac. br. 3906/19 od 9. septembra 2019. godine.

Apelacioni sud je, gore navedenim rešenjem, odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva, izjavljenu na rešenje Osnovnog suda u Prištini,a koja se odnosila na predlog podnosioca zahteva za priznavanje i prihvatanje odluke drugog suda, odnosno presude [P. br. 178/15] Osnovnog suda u Ulcinju od 11. januara 2017. godine.

Podnosilac zahteva je pred Sudom navodio da je osporena odluka doneta uz povredu njegovih osnovnih prava i sloboda, koja su propisana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članovima 5 i 6. Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Podnosilac zahteva je, u suštini, pred Sudom navodio da mu je uskraćeno pravo na legalizaciju i priznavanje sudskog građansko-pravnog rešenja za ugovor zaključen između jednog državljanina Albanije i jednog državljanina Kosova. podnosilac zahteva je navodio da su odluke redovnih sudova kontradiktorne.

Sud utvrđuje da zahtev podnosioca zahteva nije podnet unutar zakonskog roka koji je propisan u članu 49. Zakona i pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o radu. Shodno tome, Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv, zato što je podnet van roka, koji je propisan u zakonu.

 

 

podnosiocu:

Dashamir Uruçi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni