Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova CML. br. 11/2019 od 9. septembra 2019. godine

br. predmeta KI 213/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI213/19 Podnosilac zahteva: Atdhe Dema, Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova CML. br. 11/2019 od 9. septembra 2019. godine

KI213/19, rešenje o neprihvatljivosti od 3. februara 2021. godine, objavljeno 1. marta 2021. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, ljudsko dostojanstvo, pravično i nepristrasno suđenje, mera bezbednosti, neprihvatljiv zahtev

Ime podnosioca zahteva je uključeno u članku koji je objavio portal Insider, a koji je naslovljen na sledeći način: „Tužilac koji je poklonio preko 29 hiljada evra osobi A.M. unapređen je u Specijalnom tužilaštvu“. Ovaj naslov je, prema podnosiocu zahteva, zasnovan na neistinama i kao takvo, objavljivanje ovog članka je narušilo njegovu reputaciju.

Podnosilac zahteva je, reagujući u obrani svoje reputacije, podneo zahtev Osnovnom sudu u Prištini, tražeći povlačenje gore pomenutog članka i naslova sa ​​portala Insider izricanjem mere bezbednosti.

Osnovni sud je, rešenjem C. br. 3475/18, odbio zahtev podnosioca zahteva za izricanje mere bezbednosti  sa obrazloženjem da je predlog za izricanje mere bezbednosti tokom te sudske faze neosnovan. Međutim, Apelacioni sud je rešenje Osnovnog suda proglasio nevažećim. Osnovni sud je prilikom presuđivanja, rešenjem C. br. 3475/18 odbio, kao neosnovan, zahtev podnosioca sa obrazloženjem da predlog za izricanje mere bezbednosti ne ispunjava uslove propisane u članu 297. ZPP-a. Apelacioni sud je, postupajući po ponovljenom suđenju, doneo rešenje Ac. br. 2504/19 i potvrdio rešenje C. br. 3475/18 Osnovnog suda. Državni tužilac je takođe podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda. Vrhovni sud je na kraju odbio njegov zahtev i potvrdio presudu Apelacionog suda.

Sud je primetio da je u okolnostima ovog slučaja bilo jasno da je predmet razmatranja u postupcima sprovedenim pred redovnim sudovima zahtev podnosioca za izricanje mere bezbednosti protiv članka portala Insider, odnosno uklanjanje predmetnog članka.

Što se tiče navoda podnosioca zahteva da su redovni sudovi trebali primeniti odredbe građanskog zakona o vređanju i kleveti umesto odredbi ZPP-a, Sud ponavlja da nije njegova dužnost da se bavi činjeničnim ili pravnim greškama koje su navodno počinili redovni sudovi i kao takav, proglasio je ovaj navod očigledno neosnovanim.

Sud je primetio da su odbijanje predloga podnosioca zahteva za izricanje mere bezbednosti i njegov zahtev u celini od strane redovnih sudova imali veze sa neispunjavanjem uslova predviđenih članom 297. ZPP-a.

Što se tiče navoda o povredi dostojanstva, Sud je ocenio da u skladu sa načelom supsidijarnosti ne može ocenjivati ​​ustavnost članka portala Insider, a da ga prethodno nisu ocenili redovni sudovi, a kao rezultat toga, odbio je ovaj navod, jer nisu iscrpljena pravna sredstva.

Što se tiče navoda o povredi prava na nepristrasni sud, jer je isto sudsko veće Apelacionog suda već dva puta sudilo u njegovom slučaju, Sud je primetio da je navod o pristrasnosti sudskog veća Apelacionog suda prvi put iznet pred Ustavnim sudom. Sud je naglasio da u skladu sa načelom supsidijarnosti ne može oceniti navod ili stvar koja prethodno nije podneta i ocenjena pred redovnim sudovima, i shodno tome, taj  navod je odbijen, zato što nisu iscrpljena pravna sredstva.

Konačno, Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona i pravilima 39 (1) (b) i (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, proglasio zahtev podnosioca u celosti kao neprihvatljiv.

podnosiocu:

Atdhe Dema

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni