Rešenje

Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog Suda, Rev. nr. 363/18 od 13. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 46/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI46/19 Podnosilac: Naser Husaj Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog Suda, Rev. nr. 363/18 od 13. novembra 2018. godine

KI46/19 Rešenje o neprihvatljivosti od 4. septembra, objavljeno dana 04 oktobar 2019

Ključne reči:  Individualni zahtev, nedozvoljena revizija, zahtev očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv

Podnosilac zahteva navodi da je Vrhovni Sud, osporenim Rešenjem, Rev. br. 363/2018, odbijajući njegov zahtev za reviziju kao nedozvoljen, povredio njegova prava koja su zaštićena članovima 31, 46 i 54 Ustava.

Pozivajući se na svoju sudsku praksu i praksu ESLjP-a, Sud je ponovio i naglasio da nije dužnost Ustavnog Suda da se bavi činjeničnim ili greškama u zakonu za koje se navodno tvrdi da su počinjene od strane redovnih sudova tokom procene dokaza ili primene zakona (zakonitost), osim i u meri u kojoj su takve greške mogle povrediti osnovna prava i slobode zaštićene Ustavom (ustavnost). Uloga je redovnih sudova da tumače i primenjuju relevantna pravila proceduralnog i materijalnog prava.

Sud je primetio da je Vrhovni sud odbio zahtev za reviziju podnosioca zahteva “kao nedozvoljen” u proceduralnom aspektu i bez razmatranja merituma zahteva, zasnivajući to na odredbe ZPP-a, po kojima se zahtev za reviziju treba proglasiti nedozvoljen u slučajevima kada je vrednost spora ispod 3.000 €. Sud je u tom pravcu primetio da je obrazloženje koje je dato u Rešenju Vrhovnog Suda bilo jasno i nakon razmatranja svih postupaka, Sud je takođe našao da postupci pred Apelacionim Sudom i pred Osnovnim Sudom nisu bili nepravilni ili arbitrarni.

Kao zaključak, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu, zahtev podnosioca zahteva je proglašen neprihvatljivim kao očigledno neosnovan po ustavnim osnovama.

 

 

 

podnosiocu:

Naser Husaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni