Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova, Ac.nr.3072/18, od 25. februara 2018. godine

br. predmeta KI 44/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI44/19, Ymer Kubati, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova  Ac. br. 3072/18 od 25. februara 2019. godine

 KI44/18, odluka o odbijanju zahteva od 4. septembra 2019. godine, objavljena 26 septembra 2019

Ključne reči: individualni zahtev, nekompletan zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu navodeći da je Osnovni sud svojim rešenjem [PPP. br. 183/2017] od 14. septembra 2017. godine, odbijajući prigovor podnosioca zahteva na nalog privatnog izvršitelja [P. br. 770/2017], odlučio u suprotnosti sa zakonom. On navodi da dug kojim je zadužen podnosilac zahteva od strane kompanije za sakupljanje otpada “Ekoregion” za period od 2002. do 2017. godine, nije obračunat na osnovu bilo kakvog ugovora koji je potpisao podnosilac zahteva, već da je obračunat bez validnih faktura i da je taj dug zastareo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

S obzirom na to da zahtev podnosioca nije bio kompletan, Sud je tražio od podnosioca zahteva: a) da popuni obrazac zahteva Suda; b) da tačno precizira akta javnih organa na koja se žali, i c) da razjasni svoje žalbe u skladu sa Ustavom.

Podnosilac zahteva, odgovarajući na zahtev Suda, iako je dostavio obrazac zahteva Suda i precizirao sudske odluke koje se odnose na njegov slučaj, ipak nije precizirao ustavna prava za koja tvrdi da su povređena od strane javnih organa i nije razjasnio svoje žalbe u skladu sa Ustavom.

Shodno tome, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran potkrepljujućim informacijama i dokumentacijom, kao što je propisano članom 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (e) i (g) Poslovnika o radu Suda, pa je shodno tome odlučio da se u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 48. Zakona i pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Ymer Kubati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni