Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 825/17 Apelacionog suda od 6. oktobra 2017. godine

br. predmeta KI 93/20

podnosiocu: Tush Kolgjeraj

Preuzimanje:

KI93/20, Podnosilac zahteva: Tush Kolgjeraj, ocena ustavnosti rešenja AC. br. 825/17 Apelacionog suda od 6. oktobra 2017. godine

KI93/20, odluka o odbijanju zahteva od 14. oktobra 2020. godine, objavljena 12. novembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, po kratkom postupku  

Podnosilac zahteva se po treći put obraća sudu i to u predmetima KI 127/18, KI201/19 i KI93/20 sa istim zahtevom za ocenu ustavnosti Rešenja Apelacionog suda PN. br. 825/17 od 6. oktobra 2017. godine.

Sud je ocenio da kako bi mogao da razmotri zahtev koji je povezan sa istim činjenicama kao i raniji zahtev, podnosilac mora zaista da pruži nove informacije koje ranije nisu razmotrene od strane Suda. U tom smislu, Sud je podsetio da su njegove odluke pravosnažne i obavezujuće za pravosuđe, sva lica i sve institucije Republike Kosovo.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca zapravo predstavlja zahtev za ponavljanje ranijih postupaka o kojima je Sud već odlučio. Shodno tome, a u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev br. KI201/19 je odbijen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Tush Kolgjeraj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni