Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja AA.br.658/2020, Apelacionog suda- – Departman za administrativna pitanja od 05.februara 2021. godine

br. predmeta KI 110/21

podnosiocu: Makfire Miftari

Preuzimanje:

KI110/21, Podnosilac zahteva: Makfire Miftari, Ocena ustavnosti rešenja AA.br.658/2020, Apelacionog suda – Departman za administrativna pitanja od 05.februara 2021. godine

KI110/21, Rešenje o neprihvatljivosti od  10. decembra 2021. godine, objavljeno 11.januara 2022.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na privatnost, izvan vremenskog roka, očigledno neosnovan, rešenje  o neprihvatljivosti

Podnositeljka zahteva je u redovnom postupku htela da ispravi svoj datum rođenja, te je shodno tome pri opštinskom telu kancelarije za Civilni status u opštini Priština podnela zahteva u kome je tražila da joj se ispravi datum rođenja u osnovnom registru rođenih sa 12.04.1976 u 12.02.1976. godine“. Njen zahtev je opštinska služba za Civilni status  odbila odlukom  br. 12/01, odbila, smatrajući da za to nema osnova. Podnositeljka zahteva je pokrenula upravni postupak  pred Osnovnim sudom osporavajući odluku  opštinske službe  za Civilni status, koji  je Osnovni sud odbio. U žalbeno postupku Apelacioni sud je doneo presudu, kojom je  potvrdio odluku Osnovnog suda, jer je smarao da nema dokaza kojim podnositeljka opravdava svoj zahtev.

Podnositeljka zahteva je smatrajući da ima nove dokaze koji idu u prilog njenom zahtevu za promenom datuma rođenja , podnela zahtev Osnovnom sudu u kome je tražila ponovno preispitivanje sudskih odluka. Osnovni i Apelacioni sud su doneli rešenja kojim su ponovo odbili zahtev podnositeljke kao neprihvatljiv, smatrajući da izneti dokazi ne ispunjavaju zakonske uslove kojim se omogućava obnavljanje sudskog postupka.

Imajući u vidu ovakav ishod sudskog postupka, podnositeljka zahteva je 9.juna 2021. godine podnela zahtev Ustavnom sudu smatrajući da se ovakvim odlukama sudova njoj povređuju prava i slobode garantovane članom 3 [Jednakost pred Zakonom], članom 7 [Vrednosti], članom 21 [Opšta Načela], članom 22 [Direktna Primena Međunarodnih Sporazuma i Instrumenata], članom 36 [Pravo na Privatnost], članom 53 [Tumačenje Odredbi Ljudskih Prava], članom 54 [Sudska Zaštita Prava] Ustava.

Sud je sagledavajući navode podnositeljke zahteva u kontekstu odluka sudova, našao, da se deo navoda u vezi sa upravnim postupkom koji je vodila u cilju poništenja odluka opštinske službe za Civilni status, trebaju odbiti kao izvan vremenskog roka, iz činjenice što  se taj deo sudskog postupka završio 16.aprila 2019. godine presudom  AA.br.10/2019, Apelacionog suda, dok je ona zahtev sudu podnela 9.juna 2021. godine.

Međutim što se tiče dela postupka u kome je podnositeljka zahteva  tražila preispitivanje sudskih odluka, Sud je njih sagledao u kontekstu  člana 36 Ustava u vezi sa članom  8 EKLjP, pri čemu je i primenio test ESLJP, pri tome nalazeći: i) da sudovi u osporenom sudskom postupku nisi odlučivali o privatnim pravima podnositeljke zahteva koja ulaze u opseg člana 36.stav 4 Ustava u vezi sa članom 8 EKLJP, i  ii) da nije bilo “mešanja” u suštinu njenih  prava.

Shodno tome, Sud je ovaj deo zahteva podnositeljke odbio jer je  smatrao, da ne postoji pravna argumentacija u odnosu na sudski postupak koji je pokrenula zahtevom za preispitivanje sudskih odluka, koja bi išla u prilog njenim navodima o povredi člana 36.4 Ustava u postupku u kome su sudovi samo izvršavali proceduralnu procenu ispunjenosti propisanih uslova iz člana 55 ZUP. Imajući u vidu takve nalaze, Sud je ove navode podnositeljke odbio kao  očigledno neosnovanim. Sud je takođe navode podnositeljke o povredi člana 3,7,21,22,53,54 Ustava, odbio kao očigledno neosnovane iz razloga sto ona nije obrazložila osnov navedenih povreda.

podnosiocu:

Makfire Miftari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni