Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda  Ac. br. 4311/2019 od 18. marta 2020. godine

br. predmeta KI 38/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI38/21, Podnosilac: MS FINANCE L.L.C sa vlasnikom Muhamet Shabani, Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda  Ac. br. 4311/2019 od 18. marta 2020. godine

KI38/21, Rešenje od 24. septembar 2021.godine, objavljeno dana 19.oktobar 2021.godine 

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, odsustvo očigledne ili evidentne povrede, zahtev očigledno neosnovan

Okolnosti ovog konkretnog slučaja su povezane sa izvršnim postupkom, koji je počeo kao posledica toga što nije isplaćivan dug od strane podnosioca zahteva, uprkos sudskog sporazuma koji je sklopljen na sudu između njega i kompanije I. Samim tim, počinje izvršni postupak i privatni izvršitelj putem Izvršnog naloga nalaže direkciji za Geodeziju i katastar u Gnjilanu da izvrši upis izvršenja u javnu knjigu odgovarajućih nepokretnih imovina podnosioca zahteva. Prvenstveno, održana je prva sednica javne usmene licitacije, na kojoj nisu bili prisutni ni podnosilac zahteva niti  ponuđač, i samim tim je kreditor predložio i drugu sednicu javne usmene licitacije, koja je opet odložena u Zaključku, jer je tokom održavanja licitacije uočena greška u parcelama. Samim tim, Privatni izvršitelj je izvršio zamenu dve parcele sa parcelom  P-70403033-02444-9 za koju je i održana druga javna usmena licitacija na kojoj su učestvovali izvršitelj, kompanija I, i ponuđač, gde podnosilac zahteva ponovo nije bio prisutan. Ova nepokretna imovina je, samim tim, prodata ponuđaču za sumu od 1/3 vrednosti. Podnosilac zahteva je uložio žalbu pred Apelacionim sudom, koji je kasnije odlučio da istu odbije kao neosnovanu.

Podnosilac zahteva je naveo povredu njegovog ustavnog prava (i) na jednakost pred zakonom jer Privatni izvršitelj nije tretirao stranke u postupku jednako, već je poveriocu dao poseban tretman; (ii) pravo na pravno sredstvo jer podnosilac zahteva izjavljuje da mu je uskraćeno pravo na pravno sredstvo, uprkos činjenici da je poverilac dao predlog za produženje izvršenja i za šta izvršitelj nije primio novi nalog; i (iii) pravo na zaštitu imovine jer je Privatni izvršitelj prekršio proceduru izvršenja, kojom prilikom je nekoliko puta menjao parcele bez donošenja odgovarajuće odluke u vezi sa ovim promenama i istu prodaje za 1/3 vrednosti .

Sud je prvobitno ispitao da li je zahtev podnosioca u roku, a na osnovu spisa predmeta i činjenice da se nije moglo utvrditi da je, kada je podnosilac primio rešenje Apelacionog suda, sud smatrao da rok počinje da teče da potiče od dana kada je podnosilac zahteva podneo zahtev za dostavljanje relevantnih dokumenata sudskom izvršitelju. Stoga se zahtev smatrao kao da je podnet blagovremeno.

Drugo, Sud je, na osnovu Rešenja Apelacionog suda, u odnosu na navode podnosioca zahteva, analizirao i utvrdio da je ova odluka, oslanjajući se na odredbe Zakona o Izvršnom postupku razmotrila i objasnila (i) pitanja u vezi sa Nalogom o prodaji, Zaključku o prodaji nepokretne imovine kao i načina prodaje istih; i (ii) činjenice da je prodaja nepokretne imovine na sednici druge licitacije, bila u skladu sa 1/3 vrednosti nepokretne imovine. Dalje, Apelacioni sud je u vezi sa žalbenim navodom podnosioca zahteva da ga privatni sudski izvršitelj nije redovno pozivao na javnu licitaciju smatrao je da je dostava izvršena u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. Samim tim, Sud je utvrdio da je Apelacioni sud razmotrio i obrazložio navode oslanjajući se na pravni osnov u vezi sa izvršnim postupkom, i pitanja redovnog pozivanja po parničnom postupku.

Samim tim, i na osnovu obrazloženja koje je dato u objavljenom rešenju, Sud je zaključio da, uzimajući u obzir tvrdnje koje su predstavljene od strane podnosioca zahteva kao i činjenice koje je isti podneo, i takođe obrazloženja Apelacionog suda, smatrao da su tvrdnje podnosioca zahteva očigledno neosnovane po ustavnim osnovama zbog odsustva očigledne ili evidentne povredekako je to i propisano u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

MS FINANCE L.L.C me pronar Muhamet Shabani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 32 - Pravo na Pravno Sredstvo, Član 46 - Zaštita Imovine

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni