Rešenje

Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 4035/18 od 5. oktobra 2018. godine

br. predmeta KI 28/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI28/19, Podnosilac zahteva: Lutfi Morina, Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 4035/18 od 5. oktobra 2018. godine

KI28/19, Rešenje usvojeno 27. novembra 2019. godine, objavljeno dana 10. januar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, saslušanje svedoka, nasilje u porodici, nalog o zaštiti, zahtev neprihvatljiv

Podnosilac zahteva je osporio ustavnost Rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4035/18] od 5. oktobra 2018. godine, navodeći da je osporeno Rešenje doneto uz povredu njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane u članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.

Sud je primetio da je podnosilac zahteva tvrdio povredu prava na obrazloženu odluku kako je to zagarantovano u članu 31 Ustava a u vezi sa članom 6 EKLjP-a uz navode da su redovni sudovi: (i) doneli svoje odluke na osnovu neprihvatljivih svedočenja; (ii) postavili su podnosioca zahteva u nejednaku poziciju sa suprotnom stranom.

Pozivajući se na sudsku praksu ESLjP-a, u okolnosti ovog konkretnog slučaja, Sud je ocenio navode podnosioca zahteva i naglasio je da što se tiče svedočenja maloletne EL, Sud primećuje da su redovni sudovi potvrdili činjenično stanje na osnovu svedočenja mnogo drugih svedoka, što pokazuje da svedočenje maloletne EL nije bilo jedino ili glavno svedočenje koje je moglo da utiče na rezultat tog predmeta ili na ustavnost postupka u celini. Sud je takođe podvukao da odgovarajuće odredbe pravnog okvira u Republici Kosovo dozvoljavaju sudovima da ispituju maloletnike i oni imaju to diskreciono pravo na odluče da li će maloletnik biti saslušan ili ne. Sud je, oslanjajući se na svoju nadležnost za razmatranje, naglasio da kao opšte pravilo, nije dužnost suda da vlastitu procenu činjenica zameni procenom redovnih sudova.

Na kraju, imajući u obzir tvrdnje koje su navedene od strane podnosioca zahteva i činjenice koje su podnete od istog, Sud je, oslanjajući se kako na standarde koji su utvrđeni u sudskoj praksi Suda u sličnim slučajevima, tako i na sudsku praksu ESLjP-a, utvrdio da podnosilac zahteva nije potvrdio niti je dovoljno potkrepio svoje navode u vezi sa povredama njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 Ustava a u vezi sa članom 6 EKLjP-a. Samim tim, zahtev je po ustavnim osnovama proglašen neprihvatljiv kao očigledno neosnovan.

podnosiocu:

Lutfi Morina

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni