Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda AC. br. 3208/18 od 12. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 192/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI192/18, Podnosilac: Kosovska Kompanija za Distribuciju i Snabdevanje Energijom,  KEDS d.d., ocena ustavnosti Presude Apelacionog Suda, Ac. nr. 3208/18, od 12. novembra 2018. godine

KI192/18 Rešenje o neprihvatljivosti od 23. jula 2019. godine, objavljeno dana 21 avgusta 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev,  izvršni postupak, pravo na pravično suđenje,  zahtev očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv

Podnositeljka zahteva (KEDS d.d.) je osporila pred Sudom ustavnost Rešenja Apelacionog Suda Ac. nr. 3208/18 od 12. novembra 2018. godine, kojim je, po tvrdnjama, došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] ustava Republike Kosovo. Štaviše, podnositeljka zahteva je navela da: “Osnovni sud u Prištini je odlukom koja je kasnije ostavljena na snazi od strane Apelacionog suda u Prištini, odlučio prekoračivši svoje nadležnosti, davajući obavezu izvršenja protivzakonite odluke Inspektorijata Rada, odnosno Izvršnom telu Inspektorijata Rada kojom se obavezuje KEDS da stavi van snage odluke o prekidu radnog odnosa sa nekim zaposlenicima.”

Kao rezultat, Sud je, nakon što je ocenio zahtev u celini, smatrao da podnositeljka zahteva nije potkrepila svoje tvrdnje, da su odgovarajući postupci na neki način bili nepravedni ili proizvoljni kao i da je osporenom odlukom došlo do povreda pravai sloboda koje su zagarantovane Ustavom i EKLjP-om. (vidi, mutatis mutandis, Shub protiv Litvanije, br. 17064/06, ESLjP, odluka od 30. juna 2009. godine). Kao zaključak, u skaldu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev je očigledno neosnovan po ustavnim osnovama i, samim tim, neprihvatljiv.

podnosiocu:

Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje energijom, KEDS d.d.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi