Rešenje o neprohvatljivosti

Procena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 3016/20 od 15. jula 2021. godine 

br. predmeta KI 215/21

podnosiocu: Arbër Shkreli

Preuzimanje:

KI215/21, Podnosilac: Arbër Shkreli i drugi, procena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Ac. br. 3016/20 od 15. jula 2021. godine 

KI215/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 15. februara 2022. godine, objavljeno dana 10.marta 2022.godine

Ključne reči: individualni zahtev, jednakost pred zakonom, ometanje poseda, nepristrasan sud, saslušanje eksperta, pristup pravdi, zahtev neprihvatljiv 

Iz spisa predmeta proizilazi da je tužilac I.Sh., podneo Osnovnom sudu u Peći protiv podnosilaca zahteva za ometanje-posedovanje, sa predlogom da se izrekne mera bezbednosti. Osnovni sud u Peći je naložio podnosiocima zahteva da odmah uklone sa puta mrežu metalnih žica, zemlju i druge prepreke sa javnog puta prema kući tužioca I.Sh., kako bi tužiocu omogućili nesmetan pristup iz kuće na ulicu i obrnuto. Nakon žalbe podnosilaca zahteva, Apelacioni sud je preinačio rešenje Osnovnog suda u Peći i odbio kao neosnovan predlog tužioca-predlagača mere bezbednosti I.Sh. Podnosioci zahteva su u međuvremenu tražili izuzeće sudije I.B. sa daljeg postupka u njihovom slučaju. Osnovni sud u Peći je, sa sudijom pojedincem, predsednikom K.R., odbio kao neosnovan zahtev za izuzeće sudije I.B. sa daljeg postupka u ovom pravno-građanskom slučaju. U ponovnom postupku, Osnovni sud u Peći je utvrdio da su podnosioci zahteva izvršili čin ometanja mirnog i konačnog poseda na štetu tužioca I.Sh., i naložio podnosiocima zahteva da odmah vrate pređašnje stanje onakvo kakvo je bilo pre čina ometanja poseda. Nakon žalbe podnosilaca zahteva, Apelacioni sud je odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosilaca zahteva i potvrdio rešenje Osnovnog suda u Peći. Apelacioni sud je, između ostalog, istakao da je bila irelevantna činjenica na čije ime je evidentirana katastarska parcela na kojoj je izvršen čin ometanja poseda, zato što je predmet ovog spora bilo ometanje poseda, a ne utvrđivanje svojine ili nekog drugog subjektivnog građanskog stvarnog prava.

U postupku pred Ustavnim Sudom, Podnosioci zahteva navode da su im povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članovima 3 [Jednakost pred zakonom], 7. [Vrednosti], 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 54. [Sudska zaštita prava] i 121. [Imovina] Ustava u vezi sa članom 6 (1) EKLJP-a. Podnosioci zahteva u suštini tvrde da je došlo do povrede prava na nezavisno i nepsitrasno suđenje, prava na pristup pravdi, prava na nediskriminaciju kao i prava na saslušanje eksperta i pravično tvrđivanje činjeničnog stanja.

Ocenjujući navode podnosilaca zahteva, Sud nalazi da (i) strahovi i sumnje podnosilaca zahteva u pogledu nepristrasnosti sudije I.B., koliko god da su sveobuhvatno razumljivi, međutim, ne mogu biti objektivno opravdani; (ii) Apelacioni sud je dao sveobuhvatno obrazloženje i da je ispoštovan formalni uslov za pristup pravdi, ali su dobili i suštinske odgovore na sporno pitanje, odnosno da je poštovan materijalni uslov za pristup pravdi; (iii) ne rezultira, niti je sugerisano, da je veštak geodezije zauzeo dominantnu poziciju u postupku do te mere da bi ocena redovnih sudova išla na štetu podnosilaca zahteva i u korist suprotne strane; kao i da (iv) podnosioci zahteva nisu naveli ili identifikovali pojedinca ili grupu u odnosu na koje su bili diskriminisani i sa kojima su bili u situaciji koja je uporedivo relevantna. Sud je takođe utvrdio da su podnosioci zahteva imali koristi od kontradiktornog postupka i da su bili u mogućnosti da u različitim fazama postupka iznesu navode i dokaze koje su smatrali relevantnim za njihov slučaj; imali su priliku da efikasno opovrgnu navode i dokaze koje je iznela suprotna strana; redovni sudovi su saslušali i razmotrili sve njihove navode, koji su, objektivno posmatrano, bili relevantni za rešavanje predmeta; činjenični i pravni razlozi pobijane odluke su detaljno dati i postupak je u celini sagledan pravičan

Sud je zaključio da su navodi podnosilaca zahteva o povredi prava na pravično i nepristrasno suđenje i zabrani diskriminacije garantovanih članovima 31. i 24. Ustava u vezi sa članovima 6. i 14. EKLJP očigledno neosnovani po ustavnim osnovama, kako je navedeno u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Arbër Shkreli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Ĉlan 7 - Vrednosti, Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 54 - Sudska Zaštita Prava

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni