Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju

br. predmeta KI 127/20

podnosiocu: Kadri Berisha

Preuzimanje:

KI127/20, Podnosilac zahteva: Kadri Berisha, ocena ustavnosti rešenja Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju   

KI 127/20, odluka o odbijanju zahteva od 11. novembra 2020. godine, objavljena 1. decembar 2020. godine 

Ključne reči: individualni zahtev, po skraćenom postupku, neprihvatljiv zahtev  

U okolnostima konkretnog slučaja, podnosilac je podneo zahtev navodeći da zastupa lice D.P. Sud je tražio od podnosioca zahteva da dostavi dokaz da je on zastupnik lica D.P. Podnosilac zahteva nije dostavio traženo punomoćje.

Sud je zaključio da je zahtev nekompletan i da nije razjašnjen jer navodni zastupnik nije dostavio Sudu važeće punomoćje za zastupanje lica D.P. Sud je naglasio da je neophodno da zastupnici dokažu da su dobili konkretna i jasna uputstva za zastupanje navodne žrtve u smislu člana 113.7 Ustava.

Sud je na osnovu člana 113 (1) i (7) Ustava, članova 21. i 47. Zakona i pravila 35 (5) Poslovnika utvrdio da se podnosiočev zahtev mora odbiti po kratkom postupku.

podnosiocu:

Kadri Berisha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni