Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja NRB 70157617 Poreske agencije Kosova, Regionalne kancelarije u Đakovici, od 10. maja 2011 godine

br. predmeta KI 74/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI74/20, podnosilac zahteva Gazmend Boshnjaku, Ocena ustavnosti rešenja NRB 70157617, Poreske agencije Kosova, Regionalne kancelarije u Đakovici od 10.maja 2011 godine.

KI74/20, rešenje o neprihvatljivosti, objavljeno 28. oktobar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnoih sredstava, privremena mera

Podnosilac zahteva je  bio vlasnik firme D.P.T „Euroland“ u Đakovici, koju je zbog ne-rentabilnosti ugasio  11.maja 2011. godine.

U određenom periodu on je podneo dokumenta kako bi registrovao svoj automobil, međutim, to nije mogao da uradi iz razloga što nije izmirio sve poreske obaveze koje su nastale toko funkcionisanja njegove firme.

Podnosilac je podneo zahtev nadležnom opštinskom organ u kome je tražio da mu se izda potvrda da on nema nikakvih dugovanja. Nadležni organ nije odgovorio podnosiocu zahteva.

Podnosilac je poneo žalbu Ministarstvu industrije i trgovine na rešenje o porezu. Ministarstvo nije odgovorilo na žalbu podnosioca.

Podnosilac  zahteva navodi, da se rešenjem “poreske agencije, njemu povređuju  prava i slobode garantovane članom 24 [Jednakost pred zakonom], člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], Ustava, kao i član 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima“. Pored toga podnosilac je tražio da Sud uvede privremenu meru na odluku o poreskom dugovanju kako bi on mogao da registruje svoj automobil.

Sud je tokom analize navoda podnosioca zaključio da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva koje je imao pre podnošenje zahteva sudu. Konkretnije    odredbe člana 131 Zakona br. 02/L-28 o Upravnom postupku predviđaju  vremenske rokove podnošenja žalbi, kao i rokove u kome je nadležni organ kome je žalba podneta treba da odgovori, Isto tako, u pomenutom članu  zakonodavac je predvideo i zaštitni mehanizam u obliku pravnog leka kojim podnosilac može da zaštiti svoja prava ako organ kome je on podneo žalbu ne odgovori u propisanom vremenskom roku.

Imajuci u vidu da podnoslac niej inoicirao sudski postupak vodilo je yakljucku da on nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana yakonom.

Shodno tome Sud je yqahtev podnosioca odbio shodno članu 47.2 Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika. Shodno tome sud je i zahtev za privremenom merom odbio kao neosnovan.

 

podnosiocu:

Gazmend Boshnjaku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva, Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni