Odluka

Ocena ustavnosti Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova br. KI 49/18 od 14. decembra 2018. godine

br. predmeta KI 103/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI 103/19, Podnosilac zahteva: Ilmi Sopa, Ocena ustavnosti Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova br. KI 49/18 od 14. decembra 2018. godine

KI103/19, Odluka o odbijanju zahteva od 29. aprila 2020. godine, objavljeno 13 maja 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporenog rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda Kosova, zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za razmatranje odbijen zahtev.

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Sud primećuje da je predmet sadašnjeg zahteva sa br. KI103/19 isti kao i onaj koji je bio u zahtevu br. KI 49/18 u kojem je podnosilac zahteva tražio ocenu ustavnosti presudu PML. br. 316/2016 od 15. marta 2017. godine.

Podnosioca zahteva ne predstavlja neku novu važnu činjenicu za donošenje neke nove odluke, već da je to samo još jedan pokušaj podnosioca zahteva da zatraži od Suda istu ocenu ustavnosti koju je već zatražio u zahtevu br. KI 49/18.

Na osnovu gore navedenog, Sud zaključuje da je zahtev podnosioca zahteva, naime, zahtev za ponavljanje već ranijeg postupka, po kojem je Sud već ranije doneo odluku. Stoga, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika o radu, zahtev br. KI103/19 se odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Ilmi Sopa

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni