Odluka

Ocena ustavnosti rešenja CA.br. 1802/2019 Apelacionog suda Kosova od 6. maja 2019. godine

br. predmeta KI 192/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI 192/19, Podnosilac zahteva: Naser Shala, Ocena ustavnosti rešenja CA.br. 1802/2019 Apelacionog suda Kosova od 6. maja 2019. godine

KI192/19, Odluka o odbijanju zahteva od 26. februara 2020. godine, objavljeno 23 marta 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporene rešenja Apelacionog suda, zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za razmatranje odbijen zahtev.

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Podnosilac zahteva je vodio spor u vezi smetanja poseda pred redovnim sudovima, ovaj spor je kulminirao odlukom Apelacionog suda koju podnosilac zahteva osporava pred Ustavnim sudom.

Sud je u dva navrata pokušao da kontaktira podnosioca zahteva u vezi dopune zahteva koja je bila neophodna u cilju daljeg odlučivanja po ovom zahtevu. Međutim u oba slučaja pisma obaveštenja su se vratila Sudu sa napomenom da podnosilac ne živi na adresi navedenoj u zahtevu.

Sledstveno tome, Sud nalazi da je predmetni zahtev nepotpun, jer podnosilac zahteva nije tačno naveo svoju adresu i nije dostavili prateća dokumenta koja je Sud zahtevao a kojima bi dokazao svoje tvrdnje.

Shodno tome, Sud zaključuje da zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje predviđene pravilom 32 i 35 Poslovnika.

podnosiocu:

Naser Shala

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni