Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Ac. br. 2648/2017 od 17. aprila 2019. godine

br. predmeta KI46/22

podnosiocu: Veselin Bešović

Preuzimanje:

KI46/22, Podnosilac:  Veselin Bešović, Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Ac. br. 2648/2017 od 17. aprila 2019. godine

KI46/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 8. septembra 2022. godine, objavljeno 27. septembar 2020. godine

Ključne reči: individualan zahtev, neblagovremen zahtev, neprihvatljiv zahtev 

Iz spisa predmeta proizilazi da je Sudski savet Kosova odobrio određenu sumu novca da nadoknadi podnosiocu zahteva štetu zbog neopravdanog držanja u pritvoru, sa kojim se iznosom podnosilac zahteva nije složio. S tim u vezi, Apelacioni sud je rešenjem [Ac. br. 2648/2017] od 17. aprila 2019. godine nadoknadio podnosiocu zahteva štetu zbog neopravdanog držanja u pritvoru.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosilac zahteva je tvrdio povredu članova 3 [Jednakost pred zakonom], 24 [Jednakost pred zakonom], 29 (5) [Pravo na slobodu i sigurnost], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 54 [Sudska zaštita prava], 121 [Imovina] Ustava u vezi sa članom 6 (1) (Pravo na pravično suđenje) EKLJP-a.

Ocenjujući tvrdnje podnosioca zahteva, Sud je istakao da se prema članu 49. (Rokovi) Zakona zahtev treba podneti u roku od četiri (4) meseci. Rok počinje da teče od dana dostavljanja sudske odluke podnosiocu zahteva. Ovaj uslov je takođe definisan tačkom (c) stava (1) pravila 39 (Kriterijumi prihvatljivosti) Poslovnika o radu, kojim je propisano da se zahtev podnosi u roku od četiri (4) meseci od dana kada je odluka poslednjeg delotvornog pravnog leka dostavljena podnosiocu zahteva.

Sud je takođe podsetio da je svrha zakonskog roka od 4 (četiri) meseci, prema članu 49. Zakona i prema pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o radu, da promoviše pravnu sigurnost, obezbeđujući da slučajevi koji se odnose na ustavna pitanja rešavaju u razumnom roku i da prethodne odluke nisu stalno otvorene za osporavanje.

Sud je zaključio da zahtev nije podnet u zakonskom roku utvrđenim članom 49. Zakona i pravilom 39. stav 1. tačka c) Poslovnika o radu, i shodno tome, Sud ne može razmatrati meritum predmeta, odnosno, da li su osporenim rešenjem povređena ustavna prava podnosioca.

podnosiocu:

Veselin Bešović

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 54 - Sudska Zaštita Prava

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni