Odluka

Ocena ustavnosti rešenja [AC-I-19-0013], od 28. februara 2019. godine, Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju

br. predmeta KI 104/19

Preuzimanje:
Sažetak

Sažetak

KI104/19, podnosilac: Ruzhdi Kumnova kao navodni zastupnik fabrike  “Ena”, zahtev za ocenu ustavnosti rešenja [AC-I-19-0013] Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 28. februara 2019. godine

KI104/19, odluka o odbijanju zahteva od 16. januara 2020. godine, objavljena 11. marta 2020. Godine.

Ključne reči: individualni zahtev, nepotpun zahtev, odluka o odbijanju zahteva

Sud se nije pozvao na činjenice i navode u ovom slučaju iz razloga što je zahtev podneo navodni zastupnik, koji nije dokazao da ima punomoćje za podnošenje ovog zahteva u ime fabrike “Ena”.

Sud je tražio od zastupnika podnosioca zahteva da dostavi punomoćje za zastupanje u postupku pred Sudom.

Podnosilac zahteva nije odgovorio na zahtev Suda.

Sud je zaključio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran potkrepljujućom dokumentacijom, pa je shodno tome odbio isti po kratkom postupku.

podnosiocu:

“Ena”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni