Odluka

Ocena ustavnosti neodređene odluke javnog organa

br. predmeta KI 21/22

podnosiocu: Hashim Zhuniqi

Preuzimanje:

KI21/22, Podnosilac: Hashim Zhuniqi, Ocena ustavnosti neodređene odluke javnog organa

KI21/22, Odluka od 11. maja 2022. godine, objavljena dana 26. maja 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev nije potpun, odluka o odbijanju

Na osnovu spisa predmeta, podnosilac zahteva je došao u svojstvu člana porodice jednog ili dva lica koja su osuđena za krivično delo.

Podnosilac zahteva pred Sudom nije precizirao akt javnog organa koji on osporava niti je tačno objasnio za koja to prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom on smatra da su mu povređena. Podnosilac zahteva se u suštini žali na krivične postupke kao i događaje koji su povezani sa njegovim čanovima porodice.

Uprkos zahtevu Suda za pojašnjenje, podnosilac zahteva (i) nije razjasnio pred Sudom akt javnog organa koji se osporava, (ii) nije naglasio za koja to prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom on smatra da su mu povređena; i (iii) nije podneo pred Sudom odgovarajuću dokumentaciju.

Stoga, imajući u obzir da zahtev podnosioca zahteva nije bio potpun i zato što je bio nejasan, uprkos zahtevima Suda da se isti dopuni, Sud je zaključio da zahtev podnosioca zahteva ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, kao što je propisano u stavu (5) pravila 35 Poslovnika  o Radu, i samim tim, zahtev je odbačen po kratkom postupku.

podnosiocu:

Hashim Zhuniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva