Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 34/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI34/21, Podnosilac zahteva: Skender Murseli, Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa 

KI34/21, Odluka od 5. maja 2021. godine, objavljena dana 25. maja 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev nije popunjen, odluka o odbijanju

Na osnovu spisa predmeta, podnosilac zahteva živi u Nemačkoj i preko pošte je poslao svoj glas za parlamentarne izbore u Republici Kosova koji su bili 14. februara 2021. godine. Na osnovu spisa predmeta proizilazi da je podnosilac zahteva poslao dva pisma, koje je on nazvao “testovi” u Sud i u Centralnu Izbornu Komisiju.

Podnosilac zahteva u svom prvom pismu nije osporio niti jedan konkretan akt bilo kojeg javnog organa i nije tačno objasnio za koja to prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom on tvrdi da su mu povređena putem nekog akta nekog javnog organa. On se obratio Sudu putem nekih dokumenata/navoda koji nisu objašnjavali i naglašavali njegove tvrdnje o ustavnim povredama.

Imajući u obzir da zahtev podnosioca zahteva nije bio kompletan, Sud je poslao jedan dopis podnosiocu zahteva, u kojem je od istog zatražio da na osnovu stava 7 člana 113 Ustava, članova 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i tačke d) stava (1) pravila 39 Poslovnika o Radu Ustavnog Suda, pred Sudom treba da (i) razjasni akt javnog organa koji osporava; i (ii) tačno razjasni koja su osnovna prava i slobode za koje tvrdi da su mu povređena odgovarajućim aktom javnog organa. Sud je takođe zatražio od podnosioca zahteva da (i) popuni obrazac za podnošenje zahteva pred Sudom; i (ii) da pridruži dodatnu dokumentaciju u vezi sa odlukama javnih organa koje on osporava,.

Podnosilac zahteva je, putem elektronske pošte, poslao odgovor Sudu kao i obrazac zahteva, ali nije pružio objašnjenje koje je zatraženo od strane Suda. Zbog toga, Sud se još jednom obratio podnosiocu zahteva gde ga je obavestio u vezi sa registracijom predmeta i gde je  Sud ponovio svoje zahteve kao i u prvom pismu. Podnosilac zahteva je putem elektronske pošte ponovio svoje tvrdnje, ali nije pružio nijedno od obrazloženja koja su bila zatražena od Suda putem dva uzastopna zahteva.

Samim tim, imajući u obzir da zahtev podnosioca zahteva nije bio kompletan kao i da je bio nejasan, uprkos zahtevima Suda da se isti popuni, Sud je zaključio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, kao što je propisano u stavu (5) pravila 35 Poslovnika o Radu, i zbog toga, Sud je odbio zahtev po kratkom postupku.

podnosiocu:

Skender Murseli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva