Rešenje

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-15-0179-A0001 od 16. januara 2020. godine

br. predmeta KI 29/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI29/20, Podnosilac: Gegë Palushaj, ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-15-0179-A0001 od 16. januara 2020. godine

KI29/19, rešenje o neprihvatljivosti od 10. februara 2021. godine, objavljeno 11.marta 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, parnični postupak, pravo na pravično suđenje, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom osporio ustavnost presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-15-0179-A0001 od 16. januara 2020. godine, navodeći povredu svojih prava zagarantovanih članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Nakon što je analizirao navode podnosioca zahteva, Sud je smatrao da zahtev podnosioca zahteva ne uspeva da dokaže da su odgovarajuća veća PKVS-a postupala na proizvoljan ili nepravičan način. Pored toga, Sud je, na osnovu spisa predmeta i navoda podnosioca zahteva, smatrao da su Specijalizovano i Žalbeno veće PKVS-a izneli detaljne i jasne razloge za rešavanje slučaja, uključujući i razloge na osnovu kojih su odbili žalbu podnosioca zahteva kao neutemeljenu na zakonu. Podnosilac zahteva nije pokrenuo nijedno ustavno pitanje koje bi moglo učiniti postupak “nepravičnim” u celini, u smislu člana 31. Ustava.

U ovim okolnostima, Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije potkrepio dokazima i nije dovoljno obrazložio svoju tvrdnju o povredi osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom i EKLJP-om iz razloga što izneti navodi i činjenice ni na koji način ne pokazuju da su mu veća PKVS-a uskratila ta prava. Shodno tome, zahtev je očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i mora se proglasiti neprihvatljivim u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Gegë Palushaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni