Odluka

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0067-A0001 od 22. avgusta 2019. godine

br. predmeta KI 242/19

podnosiocu: Bejtush Isufi

Preuzimanje:

KI242/19, Podnosilac zahteva: Bejtush Isufi, kao navodni zastupnik kompanije R. I. GMBH., Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0067-A0001 od 22. avgusta 2019. godine

KI242/19, Odluka o odbijanju zahteva od 7. oktobra 2020. godine, objavljena 3.novembra 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, navodni zastupnik, odluka o odbijanju zahteva

Na osnovu spisa predmeta proizilazi da je zahtev podneo Bejtush Isufi, kao navodni zastupnik kompanije R. I. GMBH sa sedištem u Hamburgu, gde zastupnik zahteva ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0067-A0001 od 22. avgusta 2019. godine.

Sud primećuje da navodni zastupnik nije dostavio Sudu punomoćje za zastupanje kompanije R. I. GMBH pred Ustavnim sudom.

Iz tog razloga se Sud dva puta dopisima obraćao navodnom zastupniku i tražio od njega da dostavi Sudu punomoćje kojim kompanija R. I. GMBH. ovlašćuje navodnog zastupnika da je zastupa pred Sudom.

Podnosilac zahteva nije odgovorio na zahteve Suda.

Shodno tome, Sud, na osnovu pravila 35 (5) Poslovnika, utvrđuje da se zahtev odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Bejtush Isufi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni