Odluka

Ocena ustavnosti Presude Osnovnog Suda u Prištini, P. br. 4333/19, od 26. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 90/20

podnosiocu: Arben Boletini

Preuzimanje:

KI90/20. Podnosilac zahteva: Arben Boletini, Ocena ustavnosti Presude Osnovnog Suda u Prištini, P. br. 4333/19, od 26. novembra 2019. godine

KI90/20, Odluka o odbijanju zahteva od 18. novembra 2020. godine, objavljena dana 9. decembra 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev nije potpun, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva je osporio pred Sudom Presudu Osnovnog suda u Prištini [P. br. 4333/19] od 26. novembra 2019. godine. Podnosilac zahteva je pred Sudom samo naglasio da je osporena Presuda doneta uz povredu njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane Ustavom i Evropskom Konvencijom o Ljudskim Pravima, gde nije tračno objasnio za koja to prava i osnovne slobode on tvrdi da su povređena, već samo navodi zahtev da se “predmet ponovo razmotri”. Pitanje u okolnostima ovog konkretnog slučaja je povezano sa jednim Kaznenim nalogom koji je izrečen od strane Osnovnog Suda za okrivljenog S.J., kojeg je podnosilac zahteva prijavio u Policiju Kosova zbog toga što mu je pretio.

Uzimajući u obzir da je zahtev podnosioca zahteva bio nejasan, Sud je dva puta zaredom zatražio od podnosioca zahteva da: (i) objasni njegov zahtev; i (ii) da tačno objasni svoje navode u vezi sa povredama prava koja su zagarantovana Ustavom. Podnosilac zahteva je prvi put putem elektronske pošte poslao jedan odgovor na službenu elektronsku poštu Suda, ali nije pružio nikakvo objašnjenje koje je zatraženo od Suda, dok, drugi put, uopšte nije odgovorio na zahtev Suda.

Sledstveno tome, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca zahteva nije ispunio proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što zahtev nije potpun i isti je nejasan, kao što je propisano u stavu (5) pravila 35 Poslovnika o Radu, i odlučio je

podnosiocu:

Arben Boletini

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva