Odluka

Ocena ustavnosti presude A.br.1531/16 Osnovnog suda od 5. septembra 2018. godine i odluke A. nr. 719/2018 Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Kosova od 4. decembra 2018. godine

br. predmeta KI 190/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI190/18, Podnosilac, Florina Jerliu, Zahtev za ocenu ustavnosti Presude Osnovnog suda u Gnjilanu, A. nr. 1531/16, od 5. septembra 2018. godine i Odluke Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne Službe Kosovoa, A. nr. 719/2018, od 4. decembra 2018. godine

 KI190/18, Rešenje o odbijanju zahteva, od 27. marta 2019. godine, objavljeno 15. maja 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, zahtev bez predmeta razmatranja, rešenje o odbijanju zahteva

Dana 5. septembra 2018. godine, Osnovni sud u Gnjilanu je, presudom A. nr. 1531/16, usvojio tužbu protiv kandidata V. D., poništavajući tako Odluku nr. A/02/245/2016 Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne Službe Kosova, od 2. septembra 2016. godine i vratio je predmet na ponovno odlučivanje.

Dana 4. decembra 2018. godine, Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Službe Kosova je, odlukom A. nr. 719/2018, delujući u ponovnom razmatranju stavio van snage Odluku sa brojem KA. 3/16, od 17. maja 2016. godine Komisije za Rešavanje sporova i žalbi u Osnovnom sudu u Gnjilanu.

Podnositeljka zahteva je tvrdila da su joj osporenim odlukama povređena prava koja su zaštićena članom 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 32 [Pravo na prano sredstvo] Ustava.

Podnositeljka zahteva je dana 17. januara 2019. godine podnela pred Sudom Odluku nr. 369/2018, od 19. decembra 2018. godine, Komisije za Rešavanje sporova i žalbi u Osnovnom sudu u Gnjilanu, kojom je odbijena, kao neosnovana, žalba protiv kandidatkinje V. D. i Sažeti izveštaj usmenog dela intervjua koji je održan dana 14. aprila 2016. godine je ocenjen kao zakonit i ostavljen je na snazi. Na osnovu ovog izveštaja, podnositeljka zahteva je bila izabrana za poziciju Administratora u Osnovnom sulu u Gnjilanu.

Sud je ocenio da se pozicija podnositeljke zahteva izmenila na značajan način i zahtev sada već nema obrazloženja jer je predmet spora rešen u njenu korist poslednjom Odlukom Komisije za Rešavanje sporova i žalbi u Osnovnom sudu u Gnjilanu, nr. 369/2018.

Sud je zaključio da predmetno pitanje ne predstavlja neki predmet ili neki spor pred Sudom.

podnosiocu:

Florina Jerliu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni