Rešenje

Ocena ustavnosti presude Pml. br. 141/2018 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 2. jula 2018. godine i rešenja P. br. 571/13 Osnovnog suda u Prištini od 2. februara 2018. godine

br. predmeta KI 158/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI158/18, Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Pml. br. 141/2018 od 2. jula 2018. godine i rešenja Osnovnog suda u Prištini P. br. 571/13 od 2. februara 2018. godine

KI158/18, Ajet Ajeti

Rešenje o neprihvatljivosti od 12. aprila 2019. godine

Ključne reči: neiscrpljivanje pravnih sredstava, očigledno neosnovan, actio popularis

Prema podnosiocu je primenjena mera pritvora naložena od strane Osnovnog suda u Prištini, a radi obezbeđivanja njegovog prisustva na glavnom pretresu. Podnosilac zahteva je boravio u pritvoru ukupno 8 dana i s tim u vezi navodi da mu je protivzakonitim rešenjima koja su doneli redovni sudovi “ne uzimajući u obzir postupak propisan zakonom” ograničena sloboda kretanja i sigurnosti.   

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti dvaju odluka koje je podnosilac osporavao, a koje su prema njegovim navodima, donete u suprotnosti sa njegovim pravima i slobodama zagarantovanim članom 3. [Jednakost pred zakonom], članom 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 24. [Jednakost pred zakonom], stavom 1, člana 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], stavovima 1, 2 i 3, člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i stavom 1, člana 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava i tačkom (b) stava 1, člana 5. EKLJP.

Sud je utvrdio da što se tiče osporavanja rešenja [P. br. 571/13] Osnovnog suda od 2. februara 2018. godine, podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom i kao rezultat toga, njegov zahtev je u tom delu proglašen neprihvatljivim na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 47. Zakona i pravila 39 (1) (b) Poslovnika.

Što se tiče osporavanja rešenja [Pml. br. 141/2018] Vrhovnog suda od 2. jula 2018. godine, Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije dokazao kako je ova odluka povredila njegova prava i slobode zagarantovane članovima 29. i 31. Ustava i članovima 5. i 6. EKLJP i u tom delu je njegov zahtev proglašen neprihvatljivim na osnovu člana 48. Zakona i pravila 39 (2) Poslovnika.

Na kraju, što se tiče opštih navoda da je njegov slučaj, osim u interesu podnosioca zahteva, i u interesu i svih okrivljenih i optuženih lica na Kosovu, Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije ovlašćena strana da pokreće takve navode koji su prirode actio popularis.

podnosiocu:

Ajet Ajeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični