Rešenje

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosovo ARJ. UZV. nr.1/2018 od 25. januara 2018. godine

br. predmeta KI 91/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI91/18 – Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Republike Kosovo, ARJ. UZV. nr. 1/2018, od 25. januara 2018. godine 

KI91/18, podnosilac: Njazi Gashi, Lirije Sadikaj, Nazive Hajdini – Ahmetaj i Adriana Rexhepi

Rešenje o neprihvatljivosti od 10. septembra 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, Nezavisni nadzorni Odbor, radni odnosi, očigledno neosnovan

Zahtev je podnet od strane četiri podnosilaca koji su zajednički osporili ustavnost gore navedene Presude Vrhovnog suda.

Podnosioci zahteva su se prijavili na jedan konkurs koji je bio objavljen od strane Ministarstva Zdravstva za “Inspektore Zdravstva”. Oni su bili izabrani kao uspešni kandidati od strane Komisije za Odabir Ministarstva Zdravstva i samim tim su oni potpisali odgovarajuća dokumenta o imenovanju i počeli su sa radnim odnosom u Ministarstvu Zdravstva. Neuspešni kandidati na tom konkursu su se u početku podneli žalbu u Ministarstvo Zdravstva; a nakon toga i u Nezavisni Nadzorni Odbor [“NNO”]. Ovaj potonji je usvojio njihove žalbe i poništio je u potpunosti navedeni konkurs i odabir podnosilaca zahteva kao dobitne kandidate. Protiv odluka NNO, podnosioci zahteva su inicirali administrativni konflikt a o toj tužbi su odlučili redovni sudovi. Osnovni Sud je odbio njihovu tužbu kao neosnovanu; Apelacioni sud je odbio njihovu žalbu takođe kao neosnovanu; i, na kraju, i Vrhovni Sud je odbio njihov zahtev za vanredno razmatranje kao neosnovan. Drugim rečima, redovni sudovi su uzeli u obzir da akti o imenovanju podnosilaca zahteva nisu bili zakonski i da je NNO odlučio pravilno kada je poništio rezultate navedenog konkursa. Pred Ustavnim Sudom, podnosioci zahteva osporavaju donošenje odluka redovnih sudova, navodeći da su im povređena njihova prava i slobode zagarantovane članovima 31, 49 i 55 Ustava i članom 6 EKLjP-a.

Nakon razmatranja navoda podnosilaca zahteva, Sud je došao do zaključka da:

  • tvrdnje što se tiče povreda člana 31 Ustava a u vezi sa članom 6 EKLjP-a o obrazloženju sudskih odluka su očigledno neosnovane po ustavnim osnovama i kao takve se trebaju odbiti kao neprihvatljive na osnovu člana 113.7 Ustava i pravila 39 (2) Poslovnika o Radu;
  • navodi o povredama člana 49 Ustava koji se tiču prava na rad i obavljanje profesije su očigledno neosnovani po ustavnim osnovama i kao takvi se trebaju proglasiti neprihvatljivim na osnovu člana 113.7 Ustava i pravila 39 (2) Poslovnika o Radu; i
  • navodi o povredama člana 55 Ustava u vezi sa pitanjem ograničenja prava i osnovnih sloboda ljudi nisu pojašnjeni na adekvatan način i kao takvi se trebaju odbiti na osnovu člana 48 Zakona a u vezi sa pravilom 39 (1) (d) Poslovnika o radu.

 

podnosiocu:

Njazi Gashi, Lirije Sadikaj, Nazife Hajdini-Ahmetaj i Adriana Rexhepi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni