Odluka

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda […-], od [..] septembra 2020.godine.

br. predmeta KI 137/20

podnosiocu: Ali Latifi kao navodni zastupnik M.S.

Preuzimanje:

KI137/20, Podnosilac zahteva: Ali Latifi kao navodni zastupnik osobe M.S., Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog Suda Kosova […], od […] septembra 2020. godine.

KI137/20, Odluka o odbijanju zahteva od 11. novembra 2020. godine, objavljena dana 24. Decembra 2020.godine

Ključne reči: Individualni zahtev, nepotpun zahtev, odluka o odbijanju

Navodni zastupnik je pred Ustavnim Sudom osporavao Presudu Vrhovnog Suda Kosova  […], od […] septembra 2020. godine, naglašavajući da su ovom presudom licu M.S povređena njegova prava koja su zagarantovana članovima 29 [Pravo na slobodu i Sigurnost], 36 [Pravo na Privatnost], 37 [Pravo na sklapanje braka i Zasnivanje Porodice], 38 [Sloboda veroispovesti, Uverenja i Savesti], 55 [Ograničenje Prava i Osnovnih Sloboda], 57 [Opšta načela], i 59 [Prava Zajednica i Njihovih Pripadnika], Ustava Republike Kosova (u daljem tekstu: Ustav), u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (u daljem tekstu: EKLjP) kao i prava koja su zagarantovana  “Međunarodnom konvencijom o radu”.

Imajući u obzir činjenicu da zahtev podnosioca zahtreva nije bio kompletan, Sud je zatražio od podnosioca zahteva da dopuni svoj zahtev, time što će Sudu podneti a) ovlašenje potpisano od strane lica M.S.; b) da ponovo popuni obrazac zahteva; kao i c) da objasni na jasan način koji su to akti javnih organa koje on osporava pred Sudom, kao i navodne povrede u skladu sa Ustavom.

Međutim, nasuprot specifičnom zahtevu Suda, navodni zastupnik a) nije podneo validno ovlašćenje koje je potpisano od lica M.S. kojim se on ovlašćuje da zastupa lice M.S. pred Sudom, kako je to zatraženo na jasan način u članu 21 Zakona i u pravilu 32 (2) (c) Poslovnika o Radu. Pored toga, nasuprot zahtevu Suda, on nije popunio obrazac zahteva i nije objasnio svoj zahtev kako je to i zatraženo u članovima 22.4 i 48 Zakona kao i u pravilu 32 (2) (e) i (h) Poslovnika o Radu.

Samim tim, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje, zbog toga što zahtev nije bio kompletiran dodatnom dokumentacijom, kako je to i zatraženo u članovima 48 i 22.4 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 32 (2) (c) i (h) i 35 (5) Poslovnika o Radu Suda, i stoga je odlučio da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Ali Latifi kao navodni zastupnik M.S.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični