Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 81/2021, od 14. oktobra 2021. godine

br. predmeta KI 216/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI216/21, Podnosilac: Kujtim Rezniqi, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 81/2021, od 14. oktobra 2021. godine

KI216/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 31. marta 2022. godine, objavljeno dana 20. aprila 2022. godina

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, pravo na rad i obavljanje profesije, očigledno neosnovan zahtev, četvrtostepeni navod, suštinsko neiscrpljenje

Okolnosti konkretnog slučaja se tiču odluke poslodavca [KEDS] od 2. februara 2015. godine o prekidu radnog odnosa podnosiocu zahteva, kojom je, nakon sprovedenog disciplinskog postupka protiv njega, utvrđena ozbiljna povreda radnih zadataka. Protiv ove odluke poslodavca od 2. februara 2015. godine, podnosilac zahteva je uložio žalbu pred drugostepenim organom poslodavca, koji je kroz odluku od 4. marta 2015. godine potvrdio nalaze koji su utvrđeni odlukom poslodavca od 2. februara 2015. godine. Sledstveno, podnosilac zahteva je pred Osnovnim sudom podneo tužbeni zahtev, u kojem je, između ostalog, tražio (i) poništenje dve odluke poslodavca od 2. februara 2015. godine, odnosno od 4. marta 2015. godine, i (ii) vraćanje na njegovo ranije radno mesto. Podnosilac zahteva je, u suštini, naveo da nije postupio suprotno svojim radnim obavezama, odnosno nije dao saglasnost za ugradnju novog brojila u poslovni objekat potrošača D.P. i da nije potpisao zapisnik za promenu brojila. U sprovedenom parničnom postupku, dana 23. novembra 2016. godine, Osnovni sud je u Presudi [C. br. 124/15] odbio tužbeni zahtev podnosioca zahteva kao neosnovan, sa obrazloženjem da su radnje poslodavca bile pravične kao i da prilikom prekida radnog odnosa podnosiocu zahteva, nije bilo neregularnosti kao ni zakonskih povreda. Nakon sprovođenja dokaza i saslušanja svedoka tokom ročišta održanih u ovom sudu, Osnovni sud je zaključio da, iako podnosilac zahteva nije potpisao zapisnik od 21. januara 2015. godine, bio je prisutan prilikom promene brojila potrošaču D.P. i nije preduzeo nikakve radnje da prijavi postojeće nepravilnosti u tom slučaju.  Kao rezultat žalbe Apelacionom sudu koji je podnosilac zahteva podneo protiv Presude Osnovnog suda, Apelacioni sud je Presudom [Ac. br. 607/17] od 1. decembra 2020. godine potvrdio Presudu Osnovnog suda od 23. novembra 2016. godine.  Kao rezultat revizije podnosioca zahteva pred Vrhovnim sudom, ovaj poslednji je presudom [Rev. br. 81/2021] odbio njegovu reviziju kao neosnovanu.

Sud podseća da podnosilac zahteva osporava nalaze redovnih sudova tvrdeći da je došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, članom 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava, kao i članom 1 [Zaštita imovine] Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U vezi sa članom 31 Ustava, uzimajući u obzir gore navedeno, Sud smatra da podnosilac zahteva ne potkrepljuje u dovoljnoj meri, niti argumentuje pred Sudom kako su ova tumačenja relevantnih zakonskih odredbi izvršena od strane Vrhovnog suda i redovnih sudova, dovela do proizvoljnih ili očigledno nerazumnih zaključaka u njegovom slučaju ili kako su postupci pred redovnim sudovima, u celini, mogli biti nepravični ili čak proizvoljni. U tom smislu, Sud je našao da podnosilac zahteva nije potkrepio to kako je odlukama redovnih sudova, a posebno osporenom presudom Vrhovnog suda, povređeno njegovo pravo koje je zagarantovano članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Shodno tome, Sud je utvrdio da je ovaj navod podnosioca zahteva očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano pravilom 39 (2) Poslovnika o radu.

U vezi sa članom 49 Ustava i člana 1. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud je utvrdio da ovi navodi treba da budu odbijeni kao neprihvatljivi zbog suštinskog neiscrpljenja svih pravnih sredstava, kao što se to zahteva stavom 7. člana 113. Ustava, stavom 2. člana 47. Zakona i tačkom (b) stava (1) pravila 39 Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Kujtim Rezniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 49 - Pravo na Rad i Obavljanje Profesije

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni