Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Rev.nr.564/2020 Vrhovnog suda Kosova od 27.maja 2021. godine

br. predmeta KI 187/21

podnosiocu: Naim Gashi

Preuzimanje:

KI187/21, Podnosilac zahteva: Naim Gashi, Ocena ustavnosti presude Rev.nr.564/2020 Vrhovnog suda Kosova od 27.maja 2021. godine

KI187/21, Rešenje o neprihvatljivosti od  18. jula 2022. godine, objavljeno 17. avgusta 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, parnični postupak, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je prodao dve parcele zemlje kupcu I.V.K.,  pri čemu su zaključili kupoprodajni ugovor u kome su naveli da je kupoprodajna cena za jedan ar zemlje bila 500 eura. Kupac je u celosti isplatio navedenu kupoprodajnu cenu podnosiocu zahteva.

Podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev Opštinskom sudu protiv kupca I.V.K.,  u kome je tražio raskidanje ugovora o kupoprodaji, zbog “neizvršenja ugovornih obaveza“, navodeći, da su se u stvari, on i kupac I.V.K.,  dogovorili da stvarna cena za jedan ar zemlje bude 800 eura, ali da su u ugovoru o kupoprodaji naveli cenu od 500 eura, iz razloga da  kupac ne bi platio veću taksu prilikom zaključenja ugovora.

Osnovni, Apelacioni i Vrhovni sud su tužbeni zahtev podnosioca zahteva odbili, zaključujući pri tome, da je kupac izvršio sve kupoprodajne obaveze koje su bile definisane  u ugovoru, te da shodno tome ne postoji pravni osnov za raskidanje ugovora.

Podnosilac zahteva nezadovoljan odlukom redovnih sudova podneo je zahtev Sudu navodeći povredu   osnovnih  prava i sloboda zagarantovanih  članom 7 [Vrednosti], članom 16 [Premoć ustava], članom  24 [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 46 [Zaštita imovine],i  članom 53 [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava.

Sud je sagledavajući navode podnosioca zahteva u kontekstu svih odluka sudova, pri tome primenjujući kako svoju sudsku praksu tako i praksu ESLjP,  našao, da je  on u zahtevu naveo povrede većeg broja članova Ustava, ali   da  ih je obrazložio  samo sa jednim paragrafom, koji po svojoj sadržini i suštini, može da se kvalifikuje  jedino kao navod koji ide u prilog povredi člana 31 Ustava u vezi sa  članom 6 EKLJP.

Upravo analizirajući navode podnosioca zahteva u kontekstu povreda člana 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP, Sud je zaključio da podnosilac zahteva nije ponudio relevantne argumente koji bi opravdali njegove tvrdnje da je na bilo koji način došlo do povrede ustavnih prava člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP na koja se pozvao, osim što je nezadovoljan rezultatom postupka u kojem su doneta osporene presude. Shodno tome, ove navode sud je odbacio kao   (ii) navodi koji se kategorišu kao „očigledni ili jasni nedostatak povreda“.

Što se tiče navoda o povredi ostalih članova ustava koje podnosilac zahteva nije objasnio, Sud je njih odbacio kao (iii) “nepotkrepljeni ili neobrazloženi” navodi. Time je Sud zahtev podnosioca odbacio kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (1) (d) i stavu (2) pravila 39. Poslovnika.

podnosiocu:

Naim Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni