Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 54/2018 od 12. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 109/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI109/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport A.D., “Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 127/2018 od 12. aprila 2018. godine

KI109/18, rešenje o neprihvatljivosti od 7. novembra 2019. godine, objavljeno 19 decembar 2019

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan  

Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i na osnovu tog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu još 3 (tri) godine.

Podnosilac zahteva je obavestio radnika B.SH. da je Disciplinska komisija podnosioca zahteva odlučila da prekine radni odnos radniku, uz obrazloženje da je radnik učinio ozbiljne disciplinske prekršaje.

Kao rezultat toga, radnik B.SH. je podneo tužbu Osnovnom sudu, kojom je tražio da se poništi odluka o prekidu radnog odnosa i naknadu štete. Njegova tužba je usvojena. S druge strane, podnosilac zahteva je u svojoj žalbi pred redovnim sudovima tvrdio da je Osnovni sud pogrešno utvrdio činjenično stanje, navodeći da je predstavnik Nezavisnog sindikata pozvan, ali da je isti odsustvovao.

U toku postupaka pred redovnim sudovima, ovi poslednje navedeni su objasnili podnosiocu zahteva da u slučaju kada je radniku B.SH. prekinut radni odnos, Disciplinska komisija podnosioca zahteva nije bila u punom sastavu jer je odsustvovao predstavnik sindikata i da iz dokaza koje je predočio podnosilac zahteva proizilazi da Nezavisni sindikat nije bio pozvan.

Podnosilac je u svom zahtevu pred Ustavnim sudom naveo povredu člana 31. Ustava zbog neobrazložene odluke, kao i člana 32. Ustava, a takođe ponovio je i svoje navode koje je izneo pred redovnim sudovima.

Ustavni sud je prilikom razmatranja navoda podnosioca zahteva utvrdio da isti nije uspeo da predoči dokaze, činjenice i argumente koji ukazuju na to da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31. Ustava, a Sud se nije upuštao u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zato što je on povrede ostalih prava koja su zagarantovana članom 32. Ustava naveo kao posledicu povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport J. S. C. “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni