Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosovo Rev. br. 464/2019 od 6. februara 2020. godine

br. predmeta KI 75/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 75/20, Podnosilac zahteva: Rrahman Rama, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosovo Rev. br. 464/2019 od 6. februara 2020. godine

KI75/20, resenje od 7. oktobra 2021. godine, objavljena od 26. oktobar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, Pravo na Rad i Obavljanje Profesije 

Okolnosti konkretnog slučaja povezane su sa tužbenim zahtevom koji je podnosilac zahteva je podneo protiv opštine Podujevo zbog uklanjana privremenog montažnog objekta (kioska). Tužbeni zahtev podnosioca je bio predmet sudske kontrole, pri čemu je prvo, Osnovni sud usvojio tužbeni zahtev podnosioca kao osnovan i obavezao opštinu Podujevo da nadoknadi štetu podnosiocu zahteva prouzrokovanu uklanjanjem spornog objekta. U žalbenom postupku, Apelacioni sud je poništio presudu Osnovnog suda, izmenio je na način da je tužbeni zahtev podnosioca zahteva za nadoknadom štete odbio kao neosnovan. Takođe je i Vrhovni sud u revizionom postupku odbacio zahtev za reviziju podnosioca zahteva, pri tome nalazeći da je presuda Apelacionog suda pravična i zakonita.

Podnosilac zahteva, osporava upravo presudu Vrhovnog suda u vezi sa presudom Apelacionog suda kojom je poništena i promenjena presuda Osnovnog suda, pri tome navodi Pravo na rad i obavljanje profesije.

Međutim, u zahtevu, Sud nije našao konkretne navode kojima podnosilac zahteva obrazlaže povrede navedenog člana ustava, čime on Sud dovodi u poziciju da on ispred sebe nema izgrađene navode naspram kojih bi Sud mogao da ispita mogućnost postojanja povrede člana ustava na koje se podnosilac pozvao u zahtevu.

Imajući to u vidu, Sud na osnovu svoje sudske prakse i sudske prakse ESLJP-a, ocenjuje da navodi podnosioca zahteva predstavljaju “nepotkrepljene ili neobrazložene” navode. To stoga što je podnosilac zahteva samo pomenuo povredu člana Ustava, ne pružajući bilo kakvo obrazloženje i ne potkrepljujući svoje navode u pogledu načina na koji je osporena presuda Vrhovnog suda, uključujući i presudu Apelacionog suda, mogle rezultirati povredom njegovih osnovnih prava i sloboda zagarantovanih članom 49. Ustava.

Shodno tome, Sud utvrđuje da su navodi podnosioca zahteva o povredi člana 49,Ustava, “nepotkrepljeni ili neobrazloženi navodi”, i samim tim neprihvatljivi kao očigledno neosnovani na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Rrahman Rama

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 49 - Pravo na Rad i Obavljanje Profesije

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni