Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 297/2019 od 18. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 37/20

podnosiocu: Limak Kosovo International Airport SH.A.

Preuzimanje:

KI37/20, podnosilac zahteva: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 297/2019 od 18. novembra 2019. godine

KI37/20, rešenje o neprihvatljivost od 22. jula 2020. godine, objavljeno 27.avgust 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan,

Dana 12. avgusta 2010. godine, podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su zaključili Sporazumi o javno-privatnom partnerstvu (SJPP) i na osnovu ovog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da zadrži sve radnike u radnom odnosu i za naredne 3 (tri) godine.

Nakon što je istekao ovaj period, odnosno 3. marta 2014. godine, podnosilac zahteva je obavestio radnicu I.A. da joj se neće obnoviti ugovor o radu.

Radnica I.A. je podnela tužbu prvostepenom sudu i njena tužba je usvojena. S druge strane, podnosilac zahteva je uložio žalbu pred redovnim sudovima, gde je navodio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma o JPPP-u, prema kojem, podnosilac zahteva preuzima obavezu sa zadrži radnike na posao još naredne 3 (tri) godine.

Tokom postupaka pred redovnim sudovima, poslednje navedeni su pojasnili podnosiocu zahteva da pošto je radnica I.A. radila duže od 10 (deset) godina, na osnovu člana 10.5 Zakona o radu, smatra se kao ugovor na neodređeno vreme, tako da i za prekid ugovora o radu treba da se poštuju određeni zakonski postupci, koje prema redovnim sudovima podnosilac zahteva nije ispoštovao.

Podnosilac zahteva je u svom zahtevu pred Ustavnim sudom navodio povredu člana 31. Ustava, zbog neobrazložene odluke, kao i članova 24, 32 i 46. Ustava i ponovio je svoje navode koje je navodio i pred redovnim sudovima.

Ustavni sud je, rešavajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da poslednje navedeni nije uspeo da predoči dokaze, činjenice i argumente koji dokazuju da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje zagarantovano članom 31. Ustava i Sud se nije upustio u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva, jer je povredu drugih prava zagarantovana članovima 24,32 i 46. Ustava, on naveo kao posledica povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH.A.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni