Presuda

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 170/2017 od 23. avgusta 2017. godine

br. predmeta KI 128/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI128/17, Podnosilac zahteva: Naser Husaj, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev.br.170/2017 od 23. avgusta 2017. godine

KI128/17, Presuda, usvojena 29 jula 2019. godine, objavljena dana 28 avgusta 2019.

Ključne reči: individualni zahtev, član 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a.

Podnosilac zahteva je tvrdio da je Presuda Vrhovnog suda [Rev.nr.170/2017] od 23. avgusta 2017. godine doneta uz povredu njegovih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih u članu 31 Ustava u vezi sa članom 6 EKLjP-a, jer je Veće za donošenje odluka u Vrhovnom sudu bilo pristrasno zbog učestvovanja sudije G.S, protiv koje je podnosilac zahteva podneo krivičnu prijavu u 2015. godini zbog donošenja nezakonitih sudskih odluka i konflikta interesa, krivičnih dela koja su navedena u Krivičnom Zakoniku Republike Kosova. Odgovarajuća krivična prijava, na osnovu spisa predmeta, je bila povezana sa jednim drugim slučajem podnosioca zahteva, odnosno sa Presudom [Rev. nr. 335/2015] od 14. decembra 2015. godine, koja je kasnije, odnosno dana 9. juna 2017. godine, bila proglašena nevažećom od strane Suda u slučaju br. KI22/16.

U vezi sa navodima podnosioca zahteva koji su povezani sa jednim nepristrasnim sudom, Sud je, između ostalog, razmotrio (i) opšta načela Evropskog Suda za Ljudska Prava u vezi sa kriterijumima za ocenu nepristrasnosti jednog suda; (ii) koncept subjektivne i objektivne nepristrasnosti suda; i (iii) praksu Evropskog Suda za Ljudska Prava u pogledu procene nepristrasnosti suda, odnosno koncepta “legitimnih sumnji” i činjenice da iste trebaju da budu “objektivno opravdane” na način da bi se utvrdila nepristrasnost jednog suda.

Prilikom primene gore navedenih principa u okolnostima ovog konkretnog slučaja, Sud je naglasio da je Presuda Vrhovnog suda [Rev.nr.170/2017] od 23. avgusta 2017. godine u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a, jer (i) nasuprot činjenici što je Predsenica veća koje je donelo osporenu Presudu bila jedan sudija protiv koje je podnosilac zahteva podneo krivičnu prijavu, nijedan dokaz ili neki drugi argument podnosioca zahteva ne osporava pretpostavku nepristrasnosti odgovarajuće sudije i štaviše, (ii) nasuprot činjenici što je učestvovanje navedenog sudije u Veću Vrhovnog suda moglo da pokrene legitimnu sumnju u vezi sa nepristrasnošću suda, ove sumnje, po proceni Suda, nisu objektivno opravdane u smislu objektivnog testa za nepristrasnost suda.

Samim tim, Sud je ocenio da krivična prijava protiv sudije G.S, koja nije podržana od okolnosti ili drugih argumenata, nije dovoljna da bi se odredilo da je sudija G.S bila pristrasna u smislu subjektivnog testa kao i da je Veće Vrhovnog suda koje je donelo osporenu presudu, bilo na neki način pristrasno u smislu objektivnog testa.

Na kraju, Sud je proglasio zahtev prihvatljivim i utvrdio je da je presuda Vrhovnog suda [Rev. br. 170/2017] od 23. avgusta 2017. godine u saglasnosti sa članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) EKLJP.

podnosiocu:

Naser Husaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Krivični, Upravni