Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Rev. br. 166/2021 Vrhovnog suda Kosova od 29. juna 2021 . godine

br. predmeta KI 197/21

podnosiocu: Mazllum Belegu

Preuzimanje:

KI197/21, Podnosilac zahteva: Mazllum Belegu, Ocena ustavnosti presude  Rev. br. 166/2021 Vrhovnog  suda Kosova  od 29. juna 2021 . godine

KI197/21, Rešenje o neprihvatljivosti od  8. juna 2022. godine, objavljeno 29. juna 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, parnični postupak, neiscrpljenje pravnih sredstava

Na osnovu spisa predmeta proizilazi da je podnosilac zahteva 1987 godine, zaključio ugovor sa „Samoupravnom interesnom  zajednicom za upravljanje građevinskim zemljištem opštine Priština, kojim je za isplaćeni iznos od 4.810.300 dinara, dobio na korišćenje nekretninu, koja je  evidentirana kao katastarska parcela br. 851/8. U međuvremenu opština Priština je oduzela jedan deo te parcele koja je bila deo ugovora zbog  izgradnje puta. Imajući to  u vidu podnosilac zahteva je tražio od opštine Priština naknadu za oduzeti deo parcele, ili da mu se drugom parcelom nadoknadi oduzeti deo.

Tokom 2007. godine, podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev Opštinskom sudu u Prištini u kome je traži   adekvatnu naknadu za plac koji je oduzet za izgradnju puta od strane opštine Priština. Osnovni i Apelacioni sud su usvojili  tužbeni zahtev podnosioca zahteva, dok je u revizionom postupku Vrhovni sud prihvatio podnetu reviziju opštine Priština, pri čemu je tužbeni zahtev podnosioca zahteva odbacio kao neosnovan.

Upravo imajući u vidu ovakav ispod postupka pred Vrhovnim sudom, podnosilac zahteva je podneo zahtev sudu navodeći   da se presudom Vrhovnog suda njemu  povređuju  prava garantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46. [Zaštita imovine] i 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava, kao i članovima 6. (Pravo na pravično suđenje) i  1. [Pravo na imovinu] Protokola br. 1. EKLJP.

Sud je sagledavajući navode podnosioca zahteva primetio,  da on ustavne povrede gradi na stavu,  i) da revizija koju je podnela opština Priština nije nikada njemu uručena, a da je otpremnica o uručenju revizije njegovom tadašnjem zastupniku u stvari falsifikat, i ii)  da Vrhovni sud nije smeo da prihvati podnetu reviziju opštine Priština, jer urednost spora nije nikada bila utvrđena.

Sud je upravo u cilju utvrđivanja svih okolnosti slučaja, traži od Osnovnog suda da mu dostavi sve spise predmeta, a što je on i uradio. Shodno tome Sud je prilikom provere spisa predmeta uočio da je tadašnji zastupnik podnosioca zahteva  primio reviziju opštine Priština  24. februara 2021. godine, ali da on u roku nije pružio odgovor na nju, čime se on dobrovoljno odrekao prava da koristi efikasna pravna sredstva.

Što se tiče navoda  podnosioca zahteva da otpremnica o uručenju iz spisa predmeta predstavlja falsifikat, Sud je bio stava da se radi o utvrđivanju činjeničnog stanja, a sto nije u nadležnost Ustavnog suda već drugih nadležnih organa.

Sud je  zahtev podnosioca zahteva proglasio  neprihvatljivim na ustavnim osnovama, kao što je propisano članom 113.7 Ustava, predviđeno članom 47. Zakona i dalje precizirano pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Mazllum Belegu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti