Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 128/2018 od 23. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 122/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI122/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport A.D., “Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 128/2018 od 23. aprila 2018. godine

KI122/18, rešenje o neprihvatljivosti od 6. novembra 2019. godine, objavljeno 19.decembar 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan  

Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i na osnovu tog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu još 3 (tri) godine.

Kao rezultat toga, podnosilac zahteva je obavestio radnika XH.S. da mu se neće produžiti ugovor o radu. Radnik XH.S. je podneo tužbu prvostepenom sudu i njegova tužba je usvojena. S druge strane, podnosilac zahteva je pred redovnim sudovima tvrdio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma o JPP-u, prema kojem je podnosilac zahteva preuzeo obavezu da radnike zadrži na poslu još 3 (tri) godine.

U toku postupaka pred redovnim sudovima, ovi poslednje navedeni su objasnili podnosiocu zahteva da se s obzirom na to da radnik XH.S. ima više od deset (10) godina radnog staža, na osnovu člana 10.5 Zakona o radu, smatra da ima ugovor na neodređeno vreme, tako da se i za raskid ugovora o radu moraju poštovati zakonom propisane procedure, koje, prema navodima redovnih sudova, podnosilac zahteva nije poštovao.

Podnosilac je u svom zahtevu pred Ustavnim sudom naveo povredu člana 31. Ustava zbog neobrazložene odluke, kao i članova 32. i 46. Ustava, a takođe ponovio je i svoje navode koje je izneo pred redovnim sudovima.

Ustavni sud je prilikom razmatranja navoda podnosioca zahteva utvrdio da on nije uspeo da predoči dokaze, činjenice i argumente koji ukazuju na to da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31. Ustava, a Sud se nije upuštao u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zato što je on povrede ostalih prava koja su zagarantovana članovima 32. i 46. Ustava naveo kao posledicu povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport J. S. C. “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni