Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 127/2018 od 12. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 124/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI124/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”, ocena Ustavnosti Presude Vrhovnog suda KosovaRev. br. 127/2018, od 12. aprila 2018. godine

KI124/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 6. novembra 2019. godine, objavljeno dana 19. decembar 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan,  

Dana 12. avgusta 2010. godine, podnosilac zahteva i Vlada republike Kosovo su potpisali Sporazum o Javno-Privatnom Partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike održi u radnom odnosu za još 3 (tri) godine.

Nakon isteka ovog perioda, odnosno dana 3. marta 2014. godine, podnosilac zahteva je obavestio radnika E.SH. da njegov ugovor o radu neće biti obnovljen.

Radnik E.SH.  je podneo tužbu pred prvostepenim sudom i njegova tužba je usvojena. Sa druge strane, podnosilac zahteva je podneo žalbu pred redovnim sudovima, u kojoj je tvrdio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma JPP, na osnovu kojeg podnosilac zahteva preuzima obavezu da radnike zadrži na poslu za još tri (3) godine.

Tokom postupaka pred redovnim sudovima, ovi potonji su objasnili podnosiocu zahteva da zato što je radnik E.SH. imao više od deset (10) godina radnog staža, na osnovu člana 10.5 Zakona o Radu, smatra se kao ugovor na neodređeni vremenski period, tako da i za prekid ugovora o radu trebaju da se sprovedu određeni zakonski postupci, a te postupke, na osnovu redovnih sudova, podnosilac zahteva nije ispoštovao.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim Sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava a zbog neobrazložene sudske odluke, kao i povredu članova 32 i 46 Ustava, i ponovio je svoje navode kao pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, razmatrajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se  nije upustio u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zbog toga što je za povrede drugih prava koja su zagarantovana članom 32 i članom 46 Ustava on tvrdio da su posledica povrede njegovog prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport J. S. C. “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni