Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 118/2017 od 10. oktobra 2017. godine

br. predmeta KI 15/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI15/18, Podnosilac: Fehmi Hasani, ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. nr. 118/2017, od 10. oktobra 2017. godine

KI15/18, Rešenje  22.jula 2019. godine, objavljeno dana 29. avgusta 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva je bio zaposlen na Međunarodnom aerodromu “Limak Kosova” d. d. u Prištini (poslodavac). Kao posledicu utvrđvanja disciplinskih poverda od strane menadžmenta poslodavca, podnosiocu zahteva je odlukom prekinut radni odnos.

Podnosialc zahteva se, nezadovoljan odlukom poslodvca, žalio pred redovnim sudovima, i na kraju, Vrhovni Sudje odbio kao neosnovanu reviziju podnosioca zahteva i naglasio je da su sastav disciplinske komisije, odluka poslodavca i radnje podnosioca predviđene u odgovarajućim pravilnicima poslodavca, i polazeći od toga, radni odnos podnosioca zahteva je prekinut u skladu sa zakonskim pravilima.

Podnosialc zahteva je, smatrajući da je odlukama redovnih sudova došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 21, 24, 31  Ustava a u vezi sa članom 6 EKLjP-a, i članom 54 Ustava u vezi sa članom 13  EKLjP-a i članom 7  UDLjP-a, podneo dva glavna navoda, odnosno: (i) da je presuda Osnovnog suda zahvaćena ozbiljnim povredama odredbi člana 182 st. 2 tačka n ZPP-a, kao i druge povrede kao što je pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje kao i pogrešna primena materijalnog prava; i (ii) on je imao nejednak tretman u poređenju sa dva druga radnika, čiji su se slučajevi vratili na ponovno suđenje. U vezi sao vim poslednjim, podnosilac je podneo 2 (dva) rešenja Apelacionog suda Kosova kao i prvu stranicu 2 (dve) presude Osnovnog Suda.

Što se tiče prvog navoda, Sud je pojasnio podnosiocu zahteva da je potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja, kao i tumačenje i primena zakona u potpunoj nadležnosti redovnih sudova, dok je uloga Ustavnog Suda samo da osigura poštovanje prava koja su zagarantovana Ustavom i drugim zakonskim instrumentima, naglašavajući da su u odlukama redovni sudovi obrazložili svoje odluke.

Što se tiče drugog navoda podnosioca, Sud jepojasnio da neće uzeti u obzir odluke 2 (dvoje) drugih radnika podnete od strane podnosiocia zahteva zbog dva razloga: (i) nema konačnih odluka u vezi sa tim slučajevima (ii) podnosilac zahteva je samo pridružio ove delove tih odluka redovnih sudova, ali nije pojasnio ili argumentovao na koji način su pridruženi slučajevi slični ili kako se upoređuju sa njegovim slučajem.

Samim tim, Sud je odlučio da se zahtev podnosioca zahteva proglasi očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Fehmi Hasani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje