Odluka

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 272/19 od 18. septembra 2019. godine

br. predmeta KI 191/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI191/19, Podnosilac zahteva: Kadri Rexhepi, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 272/19 od 18. septembra 2019. godine

KI191/19, odluka o odbijanju od 15. jula 2020. godine, objavljeno 24 avgust 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, odluka o odbijanju po kratkom postupku, nekompletan zahtev

Dana 21. marta 2018. godine, Osnovno tužilaštvo u Uroševcu je optužilo podnosioca zahteva iz razloga što je izvršio krivično delo “prevara” u saizvršilaštvu iz stava 5. člana 335. u vezi sa stavom 1. člana 31. Krivičnog zakonika Republike Kosovo. Podnosilac zahteva je preko svog branioca podneo Osnovnom sudu u Prištini zahtev za odbacivanje optužnice. Osnovni i Apelacioni sud su odbili kao neosnovane zahtev za odbacivanje optužnice i žalbu podnosioca zahteva, respektivno. Neodređenog datuma, podnosiocu zahteva je izrečena mera pritvora. Na osnovu spisa predmeta, podnosilac zahteva je 30. maja 2019. godine smešten u pritvor. Na osnovu spisa predmeta, koji nisu bili kompletni pred Ustavnim sudom, proizilazi da je Osnovni sud rešenjem produžio pritvor podnosiocu zahteva, a podnosilac zahteva je protiv tog rešenja podneo žalbu i zahtev za zaštitu zakonitosti.

Podnosilac zahteva je preko svog pravnog zastupnika pred Ustavnim sudom precizirao da osporava presudu Vrhovnog suda Pml. br. 272/19 od 18. septembra 2019. godine koja se odnosi na produženje njegovog pritvora, ali ne precizira da li isti osporava i odluke koje se odnose na postupak za odbacivanje optužnice. Sud je nakon dva svoja zahteva za preciziranje zahteva u vezi sa zastupanjem podnosioca zahteva pred Sudom, dana 10. februara 2020. godine, primio važeće punomoćje za njegovo zastupanje od strane jednog advokata iz Uroševca. Shodno tome, Sud je, imajući u vidu činjenicu da podnosilac zahteva samo precizira da osporava presudu Vrhovnog suda, pominjući pitanje zastarelosti krivičnog dela za koje je optužen pri čemu ne pruža jasan sažetak činjenica u vezi sa postupcima pred sudovima, da nije potkrepio svoj zahtev celokupnom potkrepljujućom dokumentacijom u proceduralnom i supstancijalnom smislu i nije precizirao koje je rešenje njegovog zahteva koje traži od ovog Suda, dana 5. maja 2020. godine, poslao pravnom zastupniku zahtev za dopunu zahteva. Na osnovu povratnice, pravni zastupnik je primio dopis Suda dana 8. maja 2020. godine, međutim Sud do dana donošenja ove odluke nije primio odgovor na dopis Suda od 5. maja 2020. godine.

Na osnovu napred navedenih nalaza, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran potkrepljujućom dokumentacijom, kao što je tražio Sud na osnovu člana 22.4 Zakona i pravila 32 (2) (h) Poslovnika. Shodno tome, Sud je utvrdio da se u skladu sa članom 48. Zakona i pravila 35 (5) Poslovnika, zahtev mora odbiti po kratkom postupku.

 

podnosiocu:

Kadri Rexhepi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka