Odluka

Ocena ustavnosti presude Pml. br. 245/2019 Vrhovnog suda Kosova, od 17.septembra 2019. godine

br. predmeta KI 02/20

podnosiocu: Skender Musa, kao navodni zastupnik lica  E. Z.

Preuzimanje:

KI02/20, Podnosilac zahteva: Skender Musa, kao navodni zastupnik lica  E. Z. Navodni zastupnik osporava presudu Pml. br. 245/2019 Vrhovnog suda Kosova, od  17.septembra 2019. godine. 

KI02/20, odluka o odbijanju zahteva od 29. aprila 2020. godine, objavljeno 1. juna. 2020. godine 

Ključne reči: Individualni zahtev, navodni zastupnik, odluka o odbijanju zahteva

Iz spisa predmeta proizilazi da se zahtev podneo  Skender Musa, kao navodni zastupnik lica  E. Z. U kome je osporavao  presudu Pml. br. 245/2019 Vrhovnog suda Kosova, od  17.septembra 2019. godine.

Sud je primetio da navodni zastupnik nije sudu podneo punomoćje o zastupanju lica E.Z pred Ustavnim sudom.

Shodno tome Sud se dva puta pismom obraćao navodnom zastupniku u kome je tražio da sudu dostavi punomoćje kojim ga je lice E.Z., opunomoćilo da ga on  zastupa pred Sudom.

Navodni podnosilac nije odgovarao na zahteve Suda.

S tim u vezu, Sud je odlučio da zahtev navodnog zastupnika odbaci shodno pravili 35. 5. Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Skender Musa, kao navodni zastupnik lica  E. Z.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni