Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude PML. br. 123/2022 Vrhovnog suda Kosova od 25.marta 2022. godine

br. predmeta KI88/22

podnosiocu: Nexhat Konushevci

Preuzimanje:

KI88/22, Podnosilac zahteva: Nexhat Konushevci, Ocena ustavnosti presude PML. br. 123/2022 Vrhovnog suda Kosova od 25.marta 2022. godine

KI88/22, Rešenje o neprihvatljivosti od  8.septembra  2022. godine, objavljeno 27. septembar 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupak, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo  “Nasilje u porodici iz člana 248., stav 3., pod – stav 3. 2. Krivičnog zakonika Republike Kosova“, uhapšen od strane policije.

Osnovi sud je na predlog tužilaštva podnosiocu zahteva prvo odredio jednomesečni pritvor,  koji je posle toga još 3 puta produžavan. Podnosilac yahteva je podnosio žalbe Apelacionom i Vrhovnom sudu, ali koje su sudovi odbacivali kao neosnovane.

Podnosilac zahteva je sudu podneo zahtev u kome je osporavao zakonitost  odluke u vezi sa prvim postupkom određivanja pritvora, smatrajući da se  odluka redovnih sudova, njemu  povređuju prava i osnovne slobode koje su zagarantovane članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje],Ustava, kao članom 5. stav. 3 (Pravo na slobodu i bezbednost), i članom  6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP.

Sud je sagledao postupak određivanja pritvora  od strane sudova koji podnosilac ekskluzivno osporava u podnetom zahtevu, primenjujući pri tome standarde i načela  posebne garancija pomenutog člana 5 stava 3 EKLJP,  pri tome nalazeći da odluke sudova o određivanju pritvora koje on osporava pred sudom, ne ostavlja utisak proizvoljnosti. Šta više po mišljenju suda, redovni sudovi su  dali valjane razloge i obrazloženja u pogledu neophodnosti određivanja mere pritvora podnosiocu zahteva.

Shodno tome, Sud je navode podnosioca zahteva o povredi član 29 Ustava kao i član 5.stv 3. EKLjP, kvalifikovao kao navode  koji spadaju u kategoriju (iii) “nepotkrepljene ili neobrazložene” navode.

podnosiocu:

Nexhat Konushevci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični