Rešenje

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova, GSK-KPA-A-243/15, od 4. decembra 2018. godine

br. predmeta KI62/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI62/19, Podnosilac: Gani Gashi , Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova, GSK-KPA-A-243/15, od 4. decembra 2018. godine

KI62/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 13. novembra 2019. godine, objavljeno dana 19. decembra 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev očigledno neosnovan, ratione temporis

 Podnosilac zahteva je pred ustavnim sudom osporio Presudu Vrhovnog suda Kosova [GSK-KPA-A-243/15], od 4. decembra 2018. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba podnosioca zahteva podneta protiv Rešenja Komisije za Stambeno Imovinska pitanja [KPPC/D/R/263/2014], od 21. oktobra 2014. godine.

Činjenice ovog slučaja su od strane Suda predstavljene posebno zato što su vođena dva sudska postupka u ovom slučaju.

U prvom postupku u vezi sa dodeljivanjem stana, Komisija za Stambeno Imovinska pitanja je odlukom [HPCC/REC/66/2006] od 30. avgusta 2006. godine odbila kao neosnovane zahteve podnosioca zahteva i M.B, sa obrazloženjem da nijedna od strana nije dovoljno potvrdila da postoji nekakvo imovinsko pravo nad spornom imovinom. Odluka je postala res judikata dana 27. septembra 2006. godine.

Dana 22. decembra 2007. godine, S. D je, u svojstvu člana porodične zajednice  M. B-a kao nosioca navodnog imovinskog prava, podneo zahtev pred Kosovskom Agencijom za Imovinu  tražeći ponovni posed nad spornom imovinom.

Komisija za Imovinske Zahteve Kosova je, gore navedenom odlukom, odbacila zahtev S. M naglašavajući da je po ovom pitanju već doneta odluka ( res judikata), obrazlažući da isti njen zahtev u vezi sa istim stanom, na osnovu dokaza koji su podneti od strana i dokaza koji su osigurani ex officio proizilazi da je po ovom pitanju već odlučeno konačnom odlukom.

Podnosilac zahteva je, u vezi sa prvim postupkom koji je rezultirao konačnom odlukom, tvrdio da su njemu povređena prava koja su zagarantovana članom 24 [ jednakost pred zakonom] Ustava, dok, u vezi sa drugim sudskim navodom, podnosilac zahteva je tvrdio da Vrhovni sud nije uzeo u obzir navode podnosioca zahteva.

Sud je utvrdio da zahtev u vezi sa navodima podnosioca zahteva koji se tiču prvog sudskog postupka, nije prihvatljiv jer nije ratione temporis u skladu sa Ustavom.

U vezi sa drugim sudskim postupkom, Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije dovoljno potkrepio svoje navode u vezi sa utvrđivanjem imovinskog prava.

 

 

podnosiocu:

Gani Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je ratione materiae van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni