Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova, E. Rev. br. 7/2019, od 2. aprila 2019. godine

br. predmeta KI 79/19

podnosiocu: N.T.P. Arta-Impex

Preuzimanje:
podnosiocu:

N.T.P. Arta-Impex

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti