Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova E.Rev.br. 50/2019, od 09.januara 2020. godine

br. predmeta KI 86/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI 86/20  podnosilac,Kompanija d.o.o „Cosmonte Foods“ Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova E.Rev.br. 50/2019, od   09.januara 2020. godine

KI 86/20, rešenje o neprihvatljivosti od 18.februara 2021. godine, objavljeno 26. marta 2021. godine

Ključne reči: pravno lice,  pravo na korišćenje tržišne marke, rešenje o neprihvatljivosti

Suština spora odnosi se  na pitanje koja od dve kompanije, d.o.o Cosmonte Foods, ili „Birra Prishtina“  d.o.o, imaju pravo da koristi zaštičenu trgovačku marke „Birra Prishtina”. U vezi sa ovim sporom, vođena su dva sudska postupka pred redovnim sudovima koje je pokrenula kompanija d.o.o Cosmonte Foods, a koja se pred ovim sudom javlja kao podnosilac zahteva.

Podnosilac zaheva je pokrenuo tužbenim zahtevom u kome je tražio da se utvrdi da je tužena kompanija „Birra Prishtina“ d.o.o., upotrebom tržišne marke “Birra Prishtina” kršila njegovu trgovačku marku registrovanom sa brojem 15602, od 24. jula 2015. godine, na taj način što je svoje proizvode proizvodila i distribuirala na tržište sa imenom ove trgovačke marke”.

Tokom sudskog postupka, redovni sudovi su zaključili da tužena  nije prekšila pravo na korišćenje trgovačke marke, te da se radi o dvema različitim markama koje imaju isto ime.

Podnosilac se obratio  sudu navodeći da se njemu osporenim presudama i rešenjima, krše ustavna prava garantovana članom 3 i članom 24. tačka 4, Ustava, članom 31. Ustava, u vezi sa članom 6. EKLjP-a, kao i član 10 UDLjP.

Konkretnije, podnosilac je tvrdio da su sudovi presudama i rešenjima, povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, jer u vremenu kada je podnosilac žalbe podneo tužbu sudu 22.08.2017. godine, tužena nije imala registrovanu trgovačku marku. Pored toga podnosilac zahteva navodi da stranke u postupku se nisu jednako tretirale i da sudovi nisu razmatrali dokaze i činjenice koje je pružila tužilja – žalilja. U tom kontekstu Podnosilac se poziva na presudu Ustavnog suda u slučaju KI.br. 18/16.

Sud je posle analize zalbenih navoda zakljucio da su redovni sudovi dovoljno jasno naveli razloge zbog kojih se tužbeni zahtev, žalba i revizija podnosioca zahteva odbacuju kao neosnovani. Shodno navedenom, Sud navode podnosioca zahteva da redovni sudovi nisu u svojim odlukama dali   “dovoljno uverljive i dobro konstruisane razloge za odbijanje njegove tuzbe”, nalazi kao neosnovane.

Dakle, Sud je zahtev podnosioca  odbacio kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu.

 

podnosiocu:

Kompanija d.o.o „Cosmonte Foods“

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni