Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, E.Rev.hr.26/2017, od 17. januara 2018. godine

br. predmeta KI 36/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI36/19 Podnosilac: Nezavisna komisija za rudnike i minerale, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova E. Rev. br. 26/2017 od 17. januara 2018. godine

KI36/19, Rešenje o neprihvatljivosti od 11. septembra 2019. godine, objavljeno 09.10. 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje, sudska zaštita prava, neblagovremen zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnositeljka zahteva je tvrdila da je Vrhovni sud osporenom presudom povredio njena prava zagarantovana članovima 3. i 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.

Sud je nakon što je ocenio uslove prihvatljivosti, utvrdio da je zahtev podnet po isteku zakonskog roka od 4 (četiri) meseca koji je predviđen članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika. Sud je tom prilikom podsetio da je svrha zakonskog roka od 4 (četiri) meseca, u skladu sa članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika, ta da promoviše pravnu sigurnost, obezbeđujući da se slučajevi koji se odnose na ustavna pitanja razmatraju u razumnom roku i da se spreči da se stranke i druga uključena lica drže u stanju neizvesnosti duži vremenski period (vidi, mutatis mutandis, predmet Sabri Güneş protiv Turske, predstavka br. 27396/06, presuda ESLJP-a od 29. juna 2012. godine, stav 39, i slučaj Ustavnog suda br. KI140/13, Ramadan Cakiqi, rešenje o neprihvatljivosti od 17. marta 2014. godine, stav 24).

 

 

 

 

podnosiocu:

Nezavisna komisija za rudnike i minerale

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni