Rešenje

Ocena ustavnosti Presude Vrhovnog Suda Kosova, [E. Rev. br. 20/18], od 31. jula 2018. godine

br. predmeta KI 16/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI16/19, Podnosilac zahteva: “Bejta Commerce”, ocena ustavnosti presude [E. Rev. br. 20/18] Vrhovnog suda Kosova od 31. jula 2018. godine

KI16/19, rešenje o neprihvatljivosti doneto 6. novembra 2019. godine, i objavljeno 3. decembra 2019

 Ključne reči: individualni zahtev, građanski postupak, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev  

Podnosilac zahteva je tvrdio da je na zahtev opštine Gnjilane, konkretno na osnovu nepisanog (usmenog) ugovora, u dogovoru sa predsednikom opštine Gnjilane, od 28. decembra 2011. godine izvodio građevinske radove, odnosno asfaltiranje puteva, te da opština Gnjilane nije izmirila finansijsku obavezu za obavljeni posao.

Shodno tome, podnosilac zahteva je tvrdio da su mu presudom [E. REV. br. 20/2018] Vrhovnog suda od 31. jula 2018. godine povređena prava zagarantovana članom 3. [Jednakost pred zakonom], članom 7. [Vrednosti], članom 21. [Opšta načela], članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava], članom 54. [Sudska zaštita prava] i članom 119. [Osnovna načela] Ustava, zbog toga što nije uspeo da dobije finansijsku naknadu za obavljeni posao.

Sud je primetio da je Vrhovni sud prvobitno odbio reviziju podnosioca zahteva protiv odluka nižestepenih sudova iz proceduralnih razloga pošto podnosilac zahteva nije uspeo da dokaže činjenicu da je imao pisani ugovor sa predsednikom opštine Gnjilane.

Sud je na kraju smatrao da podnosilac zahteva nije potkrepio svoj zahtev u pogledu povrede bilo kog prava zaštićenog Ustavom. Sud je utvrdio da zahtev podnosioca ostaje očigledno neosnovan, a samim tim i neprihvatljiv.

podnosiocu:

“Bejta Commerce”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni