Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br. 423/2019 od 10.juna 2020. godine

br. predmeta KI 194/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI194/20, podnosilac zahteva, Korab Shasivari, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br. 423/2019 od 10.juna 2020. godine

KI194/20, rešenje o neprihvatljivosti od 21.jula 2021. godine, objavljeno 31. avgusta 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtevi,  neobrazloženi navodi

Podnosilac zahtev je podneo sudu zahtev u kome je naveo da su njegova ustavna prava garantovana  članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 49. [ Pravo na rad i obavljanje profesije] i članom 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] povređena u Sudskom postupku  koji je protiv njega kao pripadnika Carinske službe Kosova vodila Carina kosova, zbog sumnje da je izvršio povredu „Kodeksa ponašanja, član 3. 1., pod tačka 1. i član 15. 3., pod tačke 4., 7. i pod tačka 14. 8., postupci koji su kažnjivi po Aneksu 1., kategorija 1., tačke 5. i 13., kategorija 2., tačka 9. Pravilnika o disciplinskim procedurama Carinske službe kao i povredu radnih obaveza određenih po Kodeksu ponašanja za službenike Carinske službe…“

Međutim, sud nije mogao da se bavi ustavnom osvenom navoda podnosioca zahteva iz razloga sto on nije ni jednom rečju objasnio na koji se način krše njegova ustavom zagarantovana prava.

Shodno tome sud je zahtev podnosioca odbio kao  “nepotkrepljene ili neobrazložene navode”, i samim tim  neprihvatljivi kao očigledno neosnovani na ustavnim osnovama, kao što je utvrđeno stavom (2) pravila 39. Poslovnika.

podnosiocu:

Korab Shasivari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Krivični