Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev za procenu ustavnosti Presude Vrhovnog Suda, Rev. br. 416/2020, od 5. novembra 2020. godine

br. predmeta KI 59/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI59/21, Podnosilac: Partia Demokratike e Kosovës, Ogranak u Đakovici, zahtev za procenu ustavnosti Presude Vrhovnog Suda, Rev. br. 416/2020, od 5. novembra 2020. godine

KI59/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 22. jula 2021. godine, objavljeno dana 05.09.2021

Ključne reči: pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zahev neprihvatljiv, pravno lice, očigledno neosnovan

Iz spisa predmeta proizilazi da se slučaj tiče u vezi sa sklapanjem ugovora o zakupu, između podnosioca zahteva i Kosovske Agencije za Privatizaciju, kao administratora javnih preduzeća. Kao rezultat neplaćanja ugovornih obaveza podnosioca zahteva, odnosno plaćanja duga za zakup, Kosovska Agencija za Privatizaciju je podnela tužbu Osnovnom sudu, a u međuvremenu je tražio dopunu tužbenog zahteva, tražeći od podnosioca zahteva da plati kamatu. Osnovni sud je delimično usvojio tužbeni zahtev Kosovske Agencije za Privatizaciju i obavezao podnosioca zahteva da plati dug u ime neplaćenog zakupa, na osnovu ugovora o zakupu, sa relevantnom zakonskom kamatom koju plaćaju poslovne banke na Kosovu na štedne uloge bez posebne namene oročene preko godinu dana, dok je drugi deo odbio, kao neosnovan. Nakon žalbe podnosioca zahteva Apelacionom sudu, gde je, između ostalog, podnosilac zahteva osporio pasivnu i aktivnu legitimnost Kosovske Agencije za Privatizaciju u ovom slučaju, Apelacioni sud ju je odbio, kao neosnovanu. Podnosilac zahteva je podneo reviziju Vrhovnom sudu, a poslednje navedeni je odbio reviziju protiv presude Apelacionog suda, dok je presudu Osnovnog suda preinačio samo u vezi sa datumom od kada treba da se plaća kamata.

Podnosilac zahteva je, kao glavni navod pred Ustavnim Sudom Republike Kosovo, naveo povredu zaštićenih prava iz člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a.

Podnosilac zahteva je pred Sudom u suštini tvrdio da odluke redovnih sudova nisu dovoljno obrazložene, odnosno sledeća pitanja i) nedostatak obrazloženja od strane redovnih sudova za navode podnosioca zahteva u vezi sa nedostatkom pasivne i aktivne legitimnosti Kosovska Agencija za Privatizaciju da bude strana u postupku, ii) navod da je pogrešno utvrđena činjenica da je podnosilac zahteva pravno lice, i iii) da je Kosovska Agencija za Privatizaciju nepravilno zastupljen pred redovnim sudovima, odnosno ne na način predviđen Zakonom o Kosovskoj agenciji za privatizaciju.

U vezi sa tvrdnjama podnosilaca zahteva, Sud je prvenstveno razmotrio principe svoje sudske prakse kao i prakse Evropskog suda za Ljudska prava, u vezi sa doktrinom četvrtog stepena, i nakon toga je iste i primenio u okolnostima konkretnog slučaja.

podnosiocu:

Partia Demokratike e Kosovës, ogranak u Đakovici

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti