Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda, Rev. br. 360/2020, od 2. aprila 2021. godine

br. predmeta KI 117/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI117/21, Podnosilac: Shefqet Nikqi, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 360/2020, od 2. aprila 2021. godine

KI117/21, rešenje o neprihvatljivosti, od 21. oktobra 2021. godine, objavljeno dana 9.novembra 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na imovinu, jednakost pred zakonom, sudska zaštita prava, zahtev očigledno neosnovan, navodi četvrtog stepena, nepotkrepljeni ili neobrazloženi navodi

Iz spisa predmeta rezultira da podnosilac zahteva je podneo Opštinskom sudu u Peći tužbeni zahtev, kojim je precizirao da je nakon angažovanja geodeta 2007. godine, utvrđeno da se međa ili granična linija između nepokretnosti, odnosno parcela [320/1 i 321/1] upisanih na njegovo ime i nepokretnosti tuženih [J.N. i D.N.], odnosno parcela [320/2] ne nalazi tamo gde je evidentirana u katastarskim knjigama, već nekoliko metara u dubinu nepokretnosti tuženih sa istočne strane nepokretnosti podnosioca zahteva. U preciziranom tužbenom zahtevu podnosioca zahteva podnetom Osnovnom sudu, precizirano je da ova sporna nepokretnost obuhvata površinu od 1670 m2. Shodno tome, podnosilac zahteva je tražio od Osnovnog suda (i) da se njegov tužbeni zahtev usvoji; (ii) da utvrdi da su tuženi J.N. i D.N. uzurpirali gore navedenu nepokretnost upisanu u vlasničkom listu na ime podnosioca zahteva i (iii) da obaveže tužene da mu vrate ovaj deo nepokretnosti.  Dana 24. maja 2013. godine, J.N. i D.N. su u svojstvu tuženih-protivtužilaca podneli protivtužbu Osnovnom sudu u Peći, kojom su tražili da se tužbeni zahtev podnosioca zahteva odbije u celosti i da se utvrdi da je J.N. vlasnik sporne nepokretnosti na osnovu državine-održaja. Dana 17. juna 2015. godine, Osnovni sud u Peći je presudom C. br. 561/12, između ostalog, (i) odbio u celosti kao neosnovan tužbeni zahtev podnosioca zahteva; (ii) usvojio kao delimično osnovan tužbeni zahtev tuženog-protivtužioca J.N. i utvrdio da je on na osnovu državine-održaja vlasnik nepokretnosti u površini od 1670 m2 između parcele 320/1 i 320/2, kao što je utvrđeno stavom 4. člana 28. ZOSPO-a.  Protiv presude Osnovnog suda, podnosilac zahteva je izjavio žalbu Apelacionom sudu, a ovaj je presudom [Ac. br. 2837/15] od 29. januara 2020. godine, odbio žalbu podnosioca zahteva kao neosnovanu te potvrdio u celosti nalaz i stanovište Osnovnog suda.  Kao rezultat toga, podnosilac zahteva je protiv gore navedene presude Apelacionog suda podneo reviziju Vrhovnom sudu. Dana 2. aprila 2021. godine, Vrhovni sud je odbio kao neosnovanu reviziju podnosioca zahteva.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom naveo povredu (i) njegovog prava na jednakost pred zakonom, garantovanog članom 24. Ustava; (ii) njegovog prava na imovinu, garantovanog članom 46. Ustava; i (iii) sudske zaštite prava, garantovane članom 54. Ustava.

U ocenjivanju navoda podnosilaca zahteva, Sud je prvo razradio opšta načela svoje sudske prakse i prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa (i) navodom o povredi njegovog prava na imovinu, i utvrdio da je ovaj navod neprihvatljiv kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama kao što je određeno pravilom 39 (2) Poslovnika o radu Suda; i (ii) navodima o povredi člana 24. i člana 54. Ustava, Sud je utvrdio da su ovi nepotkrepljeni ili neobrazloženi navodi, i shodno tome neprihvatljivi kao što je utvrđeno članom 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (d) i (2) Poslovnika o radu Suda.

podnosiocu:

Shefqet Nikqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni