Rešenje

Ocena ustavnosti presude Rev.br.326/18 Vrhovnog suda Kosova od 9. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 10/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI10/19 Podnosilac: Besarta Maloku, ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda, Rev. nr. 326/18 od 9. novembra 2018. godine

KI10/19 Rešenje o neprihvatljivosti od 10. septembra 2019. godine, objavljeno dana 08.10.2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, građanski spor, zahtev očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv

Podnositeljka zahteva je osporila pred Sudom ustavnost Rešenja Vrhovnog suda, Rev. nr. 326/18 od 9. novembra 2018. godine, kojom se tvrdilo da je Vrhovni sud povredio njena prava koja su zaštićena članovima 22, 31 i 53 Ustava, zato ,to je isti na pogrešan način protumačio odredbe Administrativnog uputstva br. 14/2011, o regulisanju postupaka za zasnivanje radnog odnosa u javnom sektoru.

Sud je, nakon procene i razmatranja zahteva utvrdio da su se navodi podnositeljke zahteva ticali načina na koji je Vrhovni sud u njenom slučaju protumačio odgovarajuće zakonske i podzakonske odredbe, stoga, na osnovu ovoga Sud je smatrao da iste, naime, pokreću pitanje zakona (zakonitosti) a koje spadaju u domenu redovnih sudova a ne Ustavnog Suda. Kao rezultat toga, Sud je smatrao da podnositeljka zahteva, po ustavnim osnovama, nije podržala svoje navode da su odgovarajući postupci na neki način bili nepravični ili arbitrarni kao i da je osporenom Presudom došlo do povrede prava i sloboda koje su zagarantovane Ustavom i Konvencijom. (vidi, mutatis mutandis, slučaj Shub protiv Litvanije, br. 17064/06, ESLjP, odluka od 30. juna 2009. godine). Kao zaključak, Sud je, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu proglasio zahtev neprihvatljivim kao očigledno neosnovanim.

podnosiocu:

Besarta Maloku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Upravni